Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие на празничния базар във връзка с Международния фестивал на маскарадните игри да подадат заявление в деловодството на общината в срок от 22.12.2014г. до 22.01.2015г.вкл. Определените дни за извършване на търговска дейност на открито ще бъдат от 26.01.2015г. до 01.02.2015г. вкл. за дървените къщички и от 30.01.2015г. до 01.02.2015г.вкл. за всички останали търговци. Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 2.50лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.
Към заявлението е необходимо да се приложат следните документи:
1.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по
вписванията- копие със срок на валидност 6 месеца от издаването;
2.Удостоверение за липса на данъчни задължения от отдел „МДТ” към Община Перник- копие;
3.Експертно решение от ТЕЛК /ако търговеца притежава актуален документ в момента на подаване на заявлението/- размерът на таксата се намалява с 50%- копие;
Експертното решение важи само, ако е на името на физическото лице, извършващо търговската дейност на място /ръчно изработени маски или сувенири/ или на управителя на фирмата.
Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект.
Разрешените за продажба стоки са както следва: сувенири, художествени произведения, свързани със спецификата на празника, маски, български знамена, флагчета, тестени и захарни изделия, балони, варена царевица, вино и скари.

Поради ограничения брой на местата, фирмите и физическите лица, които ще извършват продажба на сувенири, маски, зах. изделия и др. ще ползват до 2 бр. петна с квадратура 2/1 м.- 4 /четири/ кв.м. по схемата, а търговците участващи със скара – по 1 бр. петно.
Скарите ще се на площ от 15 /петнадесет/ кв.м.- 5/3 м. /в тази квадратура влиза разполагането на шатрата, масите и столовете/.
В парка срещу сцената, по схема одобрена от Главния архитект за периода от 26.01.2015г. до 01.02.2015г. вкл. ще бъдат разположени дървени къщички „Сурвакарско село”. Петната отговарят на 20 /двадесет/ кв.м., като в тази квадратура влиза разполагането на къщичката и масите и пейките около нея. Външната им украса трябва да бъде изцяло в битов стил и да отговаря на спецификата на Фестивала на маскарадните игри. Заявленията за участие на търговците с дървени къщички ще се приемат до 15.01.2015г. Срока за изграждането им е до 25.01.2015г. Приемателна комисия ще одобри „Сурвакарско село” на 26.01.2015г.
Заявления ще се приемат до изчерпване на местата по схемата.

22.12.2014г. ДИРЕКЦИЯ „ИРУС”

                               О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

           Община Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че със заповед № 436/21.03.2014г., на Кмета на Община Перник, издадена на основание  чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е одобрено техническо задание и е разрешено да се изработи  проект за подробен устройствен план /ПУП/ план за застрояване, за имот №  55871.34.144  по КК на гр. Перник, кв. ЦЪРКВА / махала “Джерманова”/.

С проекта за ПУП – ПЗ в имота ще се определи застрояване, с показатели за малкоетажна жилищна устройствена зона /Жм/.

Заповедта се обявява на основание чл. 124б от ЗУТ и не подлежи на оспорване.

  24.03.2014г.                                                                                            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Заустване на условно чисти дъждовни води /от нерисковите зони/ от Подобекти №№ 1 и 2, в приток на р. Рударщица, поречие             р. Струма – II-ра категория водоприемник от:

 1. Подобект № 1: „Крайпътен комплекс- Бензиностанция с АГСС, заведение за бързо хранене, паркинг за леки автомобили, ТИР паркинг и КТП“, в ПИ 55871.150.11 и ПИ 55871.150.13, м. „Голям рутеш“, община Перник, на АМ „Люлин“, ляво- „НИС“ 8305- ляво

 2. Подобект № 2: „Крайпътен комплекс- Бензиностанция с АГСС, заведение за бързо хранене, паркинг за леки автомобили и КТП“, в ПИ 55871.150.1,  ПИ 55871.150.5, ПИ 55871.150.15 и ПИ 55871.150.16 ,  м. „Голям рутеш“ и м. „Торище“, община Перник, на АМ „Люлин“, дясно – „НИС“ 8304- дясно

 Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 04.03.2014г. до 18.03.2014 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №5, или стая №2.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Изграждане на инсталация за сушене на твърди горива на територията на имот с идентификатор 55871.514.177 по плана на гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ „Република“, на фирма „ХИЙТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД гр. Перник.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 14.02. до 27.02.2014 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №5, или стая №2.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Изграждане на автоморга /пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства/и пункт за изкупуване на черни и цветни метали/” в УПИ  X-16379,  кв.143, ПИ 55871.515.6379, ул. „Юрий Гагарин“, кв.“Изток“ гр. Перник на фирма „ РИОС 10” ЕООД гр. София.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 14.02. до 27.02.2014 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №5, или стая №2.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Изграждане на автоморга /пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни средства/” в УПИ VІ-513.113, парцел №6, кв.159, пи 55871.513.113, ул.Владайско въстание №1 на фирма „НИКОЛ КАР” ЕООД.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 20.01. до 03.01.2014 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №5, или стая №2.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.  

     О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

           Община Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че със заповед № 14/08.01.2014г. на Кмета на Община Перник, издадена на основание  чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е одобрено техническо задание и е разрешено да се изработи  проект за подробен устройствен план /ПУП/ план за застрояване, за имот 55871.215.38  по КК на гр. Перник, кв. ЦЪРКВА.

С проекта за ПУП – ПЗ в имота ще се определи застрояване, с показатели за малкоетажна жилищна устройствена зона /Жм/.

        Заповедта се обявява на основание чл. 124б от ЗУТ и не подлежи на оспорване.

                                         

  О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че със заповед № 1971/20.12.2013г. на Кмета на Община Перник, издадена на основание  чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено да се изработи  проект за подробен устройствен план /ПУП/ в части: план за регулация и план за застрояване, за имоти № № 046018 и 046019  по КВС на гр. Батановци.

С проекта за ПУП имотите ще бъдат урегулирани в УПИ І-18,19 и ще се отредят за производствени дейности, като се определи застрояване при условията на частично производствена устгройствена зона /Пч/.

Заповедта се обявява на основание чл. 124б от ЗУТ и не подлежи на оспорване.

ddd

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

/13/СЛУ-9754-4/15. 05. 2013 г./

ОБЩИНА ПЕРНИК СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение № 612 от 31 октомври 2013 г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРНИК, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, е одобрен проект  за подробен устройствен план–парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Реконструкция на съществуваща въздушна линия /ВЛ/ 20 кV „Крапец” от съществуващ ЖР стълб след пътен възел „Даскалово” от АМ „Люлин” до нов ЖР стълб на мястото на пресичане на електропровода с пътя за ДДС „Витошко – Студена” в близост до съществуващ ЖР стълб № 24–отклонение за ТП „Ехо” с. Рударци, землище гр.Перник ЕКАТТЕ 55871, община Перник.

Проектът за ПУП-ПП е на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Перник,  12 етаж, стая № 5.

Решението е обявено в Държавен вестник бр. 107 от 13. 12. 2013 г.  

На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл. 45, ал.3 от ЗСМСА, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, считано до 13. 01. 2014 г., чрез община Перник до Административен съд Перник

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

13. 12. 2013 г.

CielaZah 002

saobshtenie

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

            Община Перник уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие на базара във връзка с Международния фестивал на маскарадните игри да подадат заявление в деловодството на общината в срок от 20.12.2013г. до 20.01.2014г.вкл. Определените дни за извършване на търговска дейност на открито са от 20.01.2014г. до 27.01.2014г. вкл. за дървените къщички и от 24.01.2014г. до 26.01.2014г.вкл. за всички останали търговци.  Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници  е 2.50лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.

             Към заявлението е необходимо да се  приложат следните документи:

1.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по

   вписванията- със срок до 6 месеца от издаването;

2.Удостоверение за липса на данъчни задължения от отдел „МДТ” към Община Перник- със срок до 6 месеца от издаването;

3.Експертно решение от ТЕЛК /ако търговеца притежава актуален документ  в момента на подаване на заявлението/- размерът на таксата се намалява с 50%;

   Експертното решение важи само, ако е на името на физическотолице, извършващо търговската дейност на място /ръчно изработени маски или сувенири/ или на управителя на фирмата.

        Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект.

       Разрешените за продажба стоки са както следва: художествени произведенияи сувенири, свързани със спецификата на празника, маски, български знамена, флагчета, тестении захарни изделия, балони, варена царевица, винои скари.

      Поради ограничения брой на местата, фирмите, заявили участие за продажба на сувенири, маски, зах. изделия и др. ще ползват до 2 бр. петна с квадратура 4/2 м. -8 кв.м.. по схемата.

      Скарите ще се разполагат извън площад Кракра на площ от 15/петнадесет/ кв.м.- 5/3 м.  /в тази квадратура влиза разполагането на шатрата, масите и столовете/.

       На площад Кракра, по схема одобрена от Главния архитект в периода от 20.01.2014г. до 27.01.2014г. ще бъдат разположени дървени къщички „Сурвакарско село”.  Петната ще отговарят на 20 /двадесет/ кв.м., като в тази квадратура ще влиза разполагането на къщичката и масите и пейките около нея. Външната им украса трябва да бъде в изцяло битов стил и да отговаря на спецификата на Фестивала на маскарадните игри. Заявленията за участие на търговците с дървени къщички ще се приемат до 10.01.2014г. Срока за изграждането им е до 19.01.2014г. Приемателна комисия ще одобри „Сурвакарско село” на 20.01.2014г.

      По желание търговците, които участват с дървени къщички ще могат да ги разположат от 16.12.2013г. до 27.01.2014г. вкл.- от Коледните празници до Фестивала на маскарадните игри.

      Заявления ще се приемат до изчерпване на местата по схемата.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

13/СЛУ-6526/10. 09. 2013 г.

Община Перник, област Перник, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 611 от Протокол №14 от 31. 10. 2013 г., на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, ал.5 и 7 от ЗУТ, Общински съвет Перник одобрява  техническо задание и допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот № 003138, землище с. ГОЛЕМО БУЧИНО, ЕКАТТЕ 15504, местност „Шафтена”, за стъпка на стълб № 33 на електропровод 110 кV „Бучино”, община Перник.

Техническото задание и Решение № 611от Протокол №14 от 31. 10. 2013 г. на Общински съвет Перник се намират в стая № 5, етаж 12 в сградата на общинската администрация Перник

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

                                                                           ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ

standim������ � Svejo