Обяви

                          

                                          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Перник уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие на празничния Коледен базар следното:

Приемането на заявления за извършване на търговска дейност на открито ще започне от 26.11.2018г. в деловодството на общината.

Определените дни за извършване на търговска дейност ще бъдат от 17.12.2018г. до 31.12.2018г. вкл.

Краен срок за подаване на заявленията- 14.12.2018г.

Временните търговски съоръжения /сергии/ ще се разполагат в ЦГЧ- вътрешна

алея от ДСК до ГУМ / І зона/, кв. Тева и кв. Димова махала /ІІІ зона/, по схема одобрена от Главния архитект. Таксата за ползване на терени на които се организират панаири, събори и др. празници в І и ІІІ зона е съответно: 7.48 лв. и 3.00 лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Разрешава се ползването до 3 /три/ броя петна. Едно петно отговаря на 2 кв.м. /2/1м./. В заявлението е необходимо да се посочи местоположението, площта на ползваното търговско съоръжение /сергия/ и периода на продажба.

Да се  приложат следните документи:

 • удостоверение от Агенцията по вписванията за актуално състояние на фирмата със 6-месечен срок- копие;
 • липса на задължения на подаденото заявление;
 • актуално експертно решение от ТЕЛК при доказана инвалидност: копие;

Разрешените за продажба стоки са: детски и елхови играчки, захарни  и тестени изделия, сурвачки, коледни елхи /декоративни/, балони, варена царевица на пара .

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, обувки, чорапи, чанти и др./.

    Разрешението за търговска дейност на открито се получава лично от заяви-

теля срещу представена лична карта или с нотариално заверено пълномощно.

 

 

 

22.11.2018г.                                                                 ОТДЕЛ “ОСКТТЗ”

                          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е        

 

     Във връзка с празничния базар по повод Деня на град Перник-19.10.2018г., Община Перник уведомява всички търговци, следното:

Заявления за търговска дейност на открито ще се приемат от 05.10.18г.

Определените дни за извършване на търговска дейност на открито са от 18.10.18г. до 21.10.2018г.вкл. в ЦГЧ: вътрешна алея от ДСК до бившия Детмаг; алея с/у ОББ; алея с/у Синдикален дом; моста при р. Струма от страна на кафе „Рай”; зад Водното огледало; алеите в района на Двореца на културата; ул. Брегалница и алея с/у пицария „Сан Марко”;

Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 7.48 лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Към заявлението е необходимо да се  приложи копие от удостоверение от Агенцията по вписванията със 6-месечен срок от издаването. За търговци с увреждания размера на таксата се намалява с 50% , поради което към заявлението да се приложи и копие от актуално ТЕЛК-решение.

Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект, като петната за сергии съответстват на  2/два/ кв.м.-2/1м. и 4 /четири/ кв.м.-2/2 м., а петната за скара на 20 кв.м.-5/4м. Необходимо е в заявлението да се посочи вида и размера на преместваемото търговско съоръжение, което ще се постави.

Поради големия брой на желаещите търговци всяка година за участие на Деня на града, ще се разрешава ползване  на не-повече от 3 /три/ броя петна за поставяне на сергии и 1 бр. петно за скара.

 • 2  –

Разрешените за продажба стоки са, както следва: детски играчки, сувенири, масова бижутерия, захарни и тестени изделия, скара, варена царевица, ядки и балони.

Издаденото разрешение за търговска дейност на открито ще се  получава лично от търговеца или от упълномощено от него лице с представено нотариално заверено пълномощно, на основание Заповед №311/25.02.2015г. на Кмета на Община Перник.

Заявления за търговска дейност на открито ще се приемат до 17.10.2018г.вкл.

 

 

 

гр. Перник                                                             Отдел „ОСКТТЗ“

Дата:04.10.2018г.

                                          С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празника посветен на Деня на чешмаростроителя, който ще се проведе на 05.08.2018г. на местността „Мечката” под хижа Славей да подадат заявление в деловодството на общината за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито. Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 3.00лв. на кв.м. на ден /ІV зона/, съгласно чл.22 /1/ и /4/ от Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.

Към заявлението е необходимо да се  приложи копие от удостоверение от Агенцията по вписванията със 6-месечен срок от издаването. За търговци с увреждания размера на таксата се намалява с 50% , поради което към заявлението да се приложи и копие от актуално ТЕЛК-решение.

Временните търговски съоръжения /сергии и скари/ ще се разполагат по схема, одобрена от Главния архитект. Изискването за скарите е да са на дървени въглища. Един брой място за сергия отговаря на 2 кв.м. /2/1/, а за скара- 20 кв.м. /5/4/м.- в тази квадратура влизат и масите и столовете за сядане/.

Разрешените за продажба стоки са, както следва: ядки, захарни и тестени изделия, варена царевица, имитационна бижутерия, сувенири, детски играчки, скари, безалкохолни напитки и бира.

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки и др./.

Издаденото разрешение за търговска дейност на открито ще се  получава лично от търговеца или от упълномощено от него лице с представено натариално заверено пълномощно, на основание Заповед №311/25.02.2015г. на Кмета на Община Перник.

 

     31.07.2018г.                                                                                Отдел „ОСКТТЗ“

                                                                  

                                      С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Във връзка с празничния базар по повод Деня на детето– 01.06.2018г., Община Перник уведомява всички търговци следното:

Заявления за търговска дейност на открито ще се приемат от 18.05.2018г.

Петната ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект в района на Двореца на културата и зад Мемориала.

Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 2.50лв. на кв.м. на ден за І-ва зона, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. За търговци с увреждания размера на таксата се намалява с 50% , поради което към заявлението е необходимо да се приложи копие от актуално ТЕЛК-решение.

Поради ограничения брой на петната, ще се разрешават не- повече от 2 броя петна по 2 кв.м. / 2/1м./ всяко, за разполагане на сергии и по 1 бр. петно за продажба на скара-бира: 9 кв.м. / 3/3 м./. При поставяне на маси и столове към скарите е необходимо да се упомене допълнителната квадратура в заявлението. Петната за скара по схемата са 2 бр., а петната за сергии- 58 бр.

Разрешените за продажба стоки, са както следва: детски играчки, балони, пуканки, царевица,  дребна имитационна бижутерия, скара- бира, захарни и тестени изделия и сувенири.

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки, чанти и др./.

Без издадено разрешение от Община Перник продажбата е незаконна.

16.05.2018г.                                                                    Отдел „ОСКТТЗ“                 

гр. Перник                                                                     

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Във връзка с традиционния събор на ж.к. Тева, който се организира на 11.05.2018г., Община Перник уведомява всички търговци следното:

       Заявленията за търговска дейност на открито ще се приемат от 18.04.2018г.

          Петната ще се разпределят по схема, одобрена от Гл. архитект. Таксата за ползване на общински терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 2.00 лв. на кв.м. на ден за ж.к. Тева /ІІІ зона/, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.          За търговци с увреждания размера на таксата се намалява с 50% , поради което към заявлението е необходимо да се приложи копие от актуално ТЕЛК-решение. Поради ограничения брой на петната ще се разрешават  не повече от 2 бр.  по 2 кв.м. / 2/1м./ всяко, за разполагане на сергии и по 1 бр. петно за продажба на скара – 9 кв.м./3/3м./. За целта е необходимо управителя на фирмата да подаде заявление в деловодството на общината с приложено Удостоверение от Агенцията по вписванията със срок до 6 месеца от актуализацията- копие.

          Разрешените за продажба стоки са, както следва: скара- бира и

безалкохолни напитки, детски играчки, балони, захарни и тестени изделия, дребна имитационна бижутерия, сувенири.

          Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки,  чанти, чорапи и др/.

          Без издадено разрешение от Община Перник продажбата е незаконна.

 

16.04.2018г.                                                                      Отдел „ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

          Във връзка с продажбата на свещи за Великден, Община Перник уведомява всички търговци следното:

Разрешения за извършване на търговска дейност на открито за празника Великден ще се издават на основание подадено Заявление в деловодството на Община Перник с приложени документи, а именно:

 1. Удостоверение от Агенцията по вписванията за актуално състояние на фирмата- копие със срок на валидност 6 месеца от издаването;
 2. Документ за закупуване на свещите от църква или свещеноливница на осн. Закона за вероизповеданията;

 

гр. Перник                                                    

14.03.18г.                                                        Отдел „ОСКТТЗ“

 

                                       С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  

            Във връзка с ежегодния празничен базар за продажба на цветя по случай 8-ми март, който ще се състои от 07.03.2018г. до 08.03.2018г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци следното:

Петната в ЦГЧ: Пред Пощата, с/у Съдебна палата, вътрешната алея от ДСК до ГУМ , кв. Димова махала и кв. Тева ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. Едно петно отговаря на 2 кв.м-. 2/1м. по схемата, с изключение на петната при Съдебна палата, които са по 1 кв.м.-1/1м.. В заявлението за участие e необходимо да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на цветя. На основание на заявлението се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ на основание Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник:

 • за ЦГЧ /пред Пощата, вътрешна алея от ДСК до ГУМ и                             Съдебна палата/ по 4.00 лв. на кв/м. на ден;
 • за кв. Димова махала и кв. Тева по 3.00 лв./кв.м. на ден;

Управителите на фирми е необходимо да приложат следните документи:

1.Актуално удостоверение от Агенцията по вписванията-копие;

2.Отразена липса на задължения от МДТ на заявлението;

Земеделските производители да приложат карта за производител от Областна дирекция „Земеделие” към заявлението.

При продажба на цветя на територията на км. Изток, заявленията се подават в кметството.

Без издадено разрешение продажбата е незаконна.

 

 

гр. Перник                                                              Отдел „ ОСКТТЗ “

15.02.2018г.                                                                

                                                     С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Във връзка с ежегодния празничен базар на мартеници, който ще започне от 23.02.2018г. и ще продължи до 01.03.2018г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци и производители на мартеници следното:

Петната в ЦГЧ: пл. Кракра- Централна алея, с/у Съдебната палата, кв. Димова махала и кв. Тева ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. Местата ще отговарят на 2 кв.м. /2/1м/, с изключение на тези пред Съдебната палата, които ще са по 1/един/ кв.м.  За целта е необходимо в заявлението за участие да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на мартеници. На основание на подаденото заявление се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ-4.00лв.на кв.м. на ден за ЦГЧ: Централна алея и Съдебна палата и 3.00лв. на кв.м. на ден за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала. /на осн. чл.28, т.4 от Наредба №2 ОАМТЦУТОП/.

Управителите на фирми е необходимо да приложат удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок не по дълъг от 6 месеца от издаването-копие.

Когато мартениците са собствено производство се изисква само отразена липса на задължения към МДТ на заявлението. На осн. Наредба №2 ОАМТЦУТОП ТЕЛК решенията не се признават, затова да не се прилагат.

         Едно физическо лице има право да ползва само един брой петно, на което лично да извършва търговска дейност. На търговец с подадено повече от един брой заявления, едното от заявленията ще се анулира.

При продажба на мартеници на територията на км. Изток заявленията се подават в кметството, а за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала  – в Община Перник.

Без издадено разрешение продажбата е незаконна и при проверка от контролните органи нарушителите ще се санкционират.

         Разпределянето на петната ще се извършва по входящия номер на подадените заявления. /Първото заявление за мартеници ще отговаря на Петно №1 по схемата/.

Приемането на заявленията ще започне от 01.02.2018г.

        Краен срок за приемане на заявленията- до изчерпване на местата.

 

 

 

гр. Перник                                                                                     ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ “  

            С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

     Уважаеми търговци , уведомяваме  Ви ,  че  Заявления  за  търговска  дейност  на  открито във връзка с
Фестивала  на  маскарадните  игри- 2018г.  не  се  приемат     поради  изчерпани  места  по  схемата.

12.01.2018.                                                           ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ “

гр. Перник

                    

              С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празничния базар във връзка с Международния фестивал на маскарадните игри-2018г., следното:

Приемането на заявления за извършване на търговска дейност на открито ще започне от 03.01.2018г. в деловодството на общината.

Към заявлението е необходимо да се приложи копие от удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок на валидност- 6 месеца от издаването. Занаятчиите прилагат удостоверение за членство към Занаятчийската камара- копие.

Определените дни за извършване на търговска дейност ще бъдат от 26.01.2018г. до 28.01.2018г.вкл.

Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници  е 4.00 лв. на кв.м. на ден в ЦГЧ, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.

Разрешените за продажба стоки са както следва: сувенири, маски и художествени произведения, свързани със спецификата на празника, български знамена, флагчета, захарни изделия /без захарен памук на пл. „Кракра”/, дюнери, палачинки, балони, варена царевица,вино  и  скари.

Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект на Община Перник.

Поради ограничения брой на петната, търговците, извършващи продажба на сувенири, маски, зах. изделия и др. ще ползват до 3 бр. петна с квадратура 4 /четири/ кв.м- 2/2м./ и по 2 кв.м. -2/1м.по схемата, а тези със скара , дюнери и палачинки – по 1 бр. петно.

     Скарите  /шатри / ще  са на  площ  от  20 /  двадесет / кв.м. – 5 / 4 /алея  срещу  Дворец  на  културата  / като  в  тази  квадратура  влиза  разполагането  на  скарата  и  местата  за  сядане . Няма  да  се  разрешава поставянето  на  къщички  на  собственици  ,  единствено  къщичките  на   Община  Перник .

 ВАЖНО :

1.Заявления  ще  се  приемат  до  22.01.2018г.вкл. / или по – рано до  изчерпване  на  местата  по  схемата /.

2.Търговците  със  скари  да  опишат  в  заявлението  ,  какви електроуреди ще ползват ,  за  да  се  изчисли  предварително  потребявания  ток . Заявления  ще  се  приемат  до  изчерпване  на  местата  по схемата .

 1.     Разрешението за търговска дейност на открито се

получава лично от заявителя срещу представена лична карта или с нотариално заверено пълномощно.  

03.01.2018г.                                                            ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие на празничния Коледен базар, който ще започне от 18.12.2017г. и ще продължи до 31.12.2017г. вкл. да подадат заявление в деловодството на общината в срок до 15.12.2017 г.вкл. Временните търговски съоръжения /сергии/ ще се разполагат в ЦГЧ: вътрешна алея от ДСК до ГУМ, кв. Тева и кв. Димова махала, по схема одобрена от Главния архитект.Таксата за ползване на терени на които се организират панаири, събори и др. празници в І и ІІІ зона е 4.00 лв. и 3.00 лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Разрешава се ползването до 3 /три/ броя петна. Едно петно отговаря на 2 кв.м. /2/1м./. За целта е наложително да се посочи местоположението, площта на ползваното преместваемо съоръжение / сергии / и периода на продажба. Към заявлението е необходимо да се  приложи:

 • удостоверение от Агенцията по вписванията за актуално състояние на фирмата със 6-месечен срок- копие;
 • липса на задължения на подаденото заявление;

Разрешените за продажба стоки са: детски и елхови играчки, захарни изделия, сурвачки, коледни елхи /декоративни/, варена царевица на пара .

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, обувки, чорапи, чанти и др./.

      Разрешението за търговска дейност на открито се получава лично от заявителя срещу представена лична карта или с нотариално заверено пълномощно.

27.11.2017г.    ОТДЕЛ “ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие на базара във връзка с предстоящия празник Ден на град Перник –19.10.2017г. да подадат заявление в деловодството на общината в срок до 17.10.2017г. вкл.
Определените дни за извършване на търговска дейност на открито са от 18.10.17г. до 19.10.2017г. вкл. в ЦГЧ: вътрешна алея от ДСК до бившия Детмаг; алея с/у ОББ и Пощата; моста при р. Струма от страна на кафе „Рай”; зад Водното огледало; алеите в района на Двореца на културата; алея с/у пицария „Сан Марко” и ул. „Брегалница”;
Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 4.00лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Към заявлението е необходимо да се приложи копие от Актуално удостоверение от Агенцията по вписванията със срок на валидност до 6 месеца от издаването.
Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект, като петното за сергия съответства на 2/два/ кв.м.-2/1м./ и 4 /четири/ кв.м.-2/2 м./. Необходимо е в заявлението да се посочи вида и размера на преместваемото търговско съоръжение, което ще се постави.
Поради голямия брой на желаещите търговци всяка година за участие на Деня на града, ще се разрешава ползване на не повече от 3 /три/ броя места за поставяне на сергии.
Разрешените за продажба стоки са както следва: детски играчки,сувенири, масова бижутерия, захарни и тестени изделия, варена царевица, ядки и балони. Не се предвижда търговска дейност със скара, с изключение на къщичките, които ще се отдават на търг и ще бъдат разположени на пл. Кракра.
Разрешенията за търговска дейност на открито ще се получават от заявителя само срещу подпис и представена лична карта.

ЗАМ. КМЕТ:
/Д. ЗАХАРИЕВ/

гр. Перник
25.09.17г

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Относно: Приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действнията на институциите, Община Перник уведомява всички заинтересовани лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Перник, се приемат писмени предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Тарифата за базисните цени на  1 кв.м наемна площ  – общинска собственост в зависимост от дейността и местоположението към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и доклад/мотиви относно приемането и на адреса на Община Перник или на официалния e-mail: obshtina@pernik.bg.

     

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празника посветен на Деня на чешмаростроителя , който ще се проведе на 06.08.2017г. на местността „Мечката” под хижа Славей да подадат заявления в деловодството на общината за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито. Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 3.00лв. на кв.м. на ден /ІV зона/, съгласно чл.28 /3/ и /4/ от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Към заявлението е необходимо да се приложи копие от удостоверение от Агенцията по вписванията със 6-месечен срок от издаването. Временните търговски съоръжения /сергии и скари/ ще се разполагат по схема, одобрена от Главния архитект. Изискването за скарите е да са на дървени въглища. Един брой място за сергия отговаря на 2 кв.м. /2/1/, а за скара- 20 кв.м. /5/4/м.- в тази квадратура влиза и масите и столовете за сядане/. Разрешените за продажба стоки са: ядки, захарни изделия, варена царевица, имитационна бижутерия, сувенири, детски играчки, скари, безалкохолни напитки и бира. Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки и др./. Издаденото разрешение за търговска дейност на открито ще се получава лично от търговеца, след като удостовери самоличността си с документ за самоличност или от упълномощено от него лице с представено натариално заверено пълномощно, на основание Заповед №311/25.02.2015г. на Кмета на Община Перник.

ЗАМ. КМЕТ: /Д. ЗАХАРИЕВ/ 31.07.2017г. гр. Перник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с празничния базар по повод Деня на детето- 01.06.2017г., Община Перник уведомява всички търговци следното:
Петната за търговска дейност на открито ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект на алеята до река Струма – срещу Двореца на културата и алеята от страната на Мемориала.
Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 4.00лв. на кв.м. на ден за І – ва зона, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Поради ограничения брой на петната, ще се разрешават не- повече от 2 броя петна по 2 кв.м. / 2/1м./ всяко, за разполагане на сергии и по 1 бр. петно за продажба на скара- бира: 9 кв.м. / 3/3 м./. Ако се поставят маси и столове към скарите да се упоменат в заявлението. Петната за скара по схемата са 2 бр., а петната за сергии- 34 бр.
Към заявлението е необходимо да се приложи удостоверение за актуално състояние на фирмата със срок до 6 /шест/ месеца от актуализацията- копие.
Разрешените за продажба стоки, са както следва: детски играчки, балони, пуканки, царевица, дребна имитационна бижутерия, скара- бира, захарни и тестени изделия и сувенири.
Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки, чанти и др./.
Без издадено разрешение от Община Перник, продажбата е незаконна.

ЗАМ. КМЕТ:
/Д. ЗАХАРИЕВ/

09.05.2017г.
гр. Перник

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с ежегодния събор на ж.к. Тева, който се организира на 11.05.2017г., Община Перник уведомява всички търговци следното:

 Петната за търговска дейност на открито ще се разпределят по схема, одобрена от Гл. архитект. Таксата за ползване на общински терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 3.00 лв. на кв.м. на ден за ж.к. Тева /ІІІ зона/, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Поради ограничения им брой ще се разрешават, не повече от 2 бр. петна по 2 кв.м. / 2/1м./ всяко, за разполагане на сергии и по 1 бр. петно за продажба на скара – 9 кв.м./3/3м./. За целта е необходимо управителя на фирмата да подаде заявление в деловодството на общината с приложено Удостоверение от Агенцията по вписванията със срок до 6 месеца от актуализацията- копие.

Разрешените за продажба стоки са, както следва: скара-бира и безалкохолни напитки, детски играчки, балони, захарни и тестени изделия, дребна имитационна бижутерия, сувенири.

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки,  чанти, чорапи и др/.

Без издадено разрешение от Община Перник продажбата е незаконна.

ЗАМ. КМЕТ:

/Д. ЗАХАРИЕВ/

12.04.2017г.                                                                       

гр. Перник

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 Във връзка с ежегодния празничен базар за продажба на цветя по случай 8-ми март, който ще се състои от 07.03.2017г. до 08.03.2017г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци следното:

 Петната в ЦГЧ: Пред Пощата, с/у Съдебна палата, вътрешната алея от ДСК до ГУМ , кв. Димова махала и кв. Тева ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. Едно петно отговаря на 2 кв.м-. 2/1м. по схемата, с изключение на петната при Съдебна палата, които са по 1 кв.м.-1/1м.. В заявлението за участие e необходимо да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на цветя. На основание на заявлението се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ на основание Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник:

 • за ЦГЧ /пред Пощата, вътрешна алея от ДСК до ГУМ и                                                    Съдебна палата/ по 4.00 лв. на кв/м. на ден;
 • за кв. Димова махала и кв. Тева по 3.00 лв./кв.м. на ден;

             Управителите на фирми е необходимо да приложат следните документи:

           1.Актуално удостоверение от Агенцията по вписванията-копие;

           2.Отразена липса на задължения от МДТ на заявлението;

           Земеделските производители да приложат карта за производител от Областна дирекция „Земеделие” към заявлението.

            При продажба на цветя на територията на км. Изток, заявленията се подават в кметството.

            Без издадено разрешение продажбата е незаконна.

ЗАМ. КМЕТ:

/Д. ЗАХАРИЕВ/

Гр. Перник

14.02.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с ежегодния празничен базар на мартеници, който ще започне от 23.02.2017г. и ще продължи до 01.03.2017г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци и производители на мартеници следното:
Петната в ЦГЧ: пл. Кракра- Централна алея, с/у Съдебната палата, кв. Димова махала и кв. Тева ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. Местата ще отговарят на 2 кв.м. /2/1м/, с изключение на тези пред Съдебната палата, които ще са по 1/един/ кв.м. За целта е необходимо в заявлението за участие да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на мартеници. На основание на подаденото заявление се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ-4.00лв.на кв.м. на ден за ЦГЧ: Централна алея и Съдебна палата и 3.00лв. на кв.м. на ден за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала. /на осн. чл.28, т.4 от Наредба №2 ОАМТЦУТОП/.
Управителите на фирми е необходимо да приложат удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок не по дълъг от 6 месеца от издаването-копие.
Когато мартениците са собствено производство се изисква само отразена липса на задължения към МДТ на заявлението. На осн. Наредба №2 ОАМТЦУТОП ТЕЛК решенията не се признават, затова да не се прилагат.
Едно физическо лице има право да ползва само един брой петно, на което лично да извършва търговска дейност. На търговец с подадено повече от един брой заявления, едното от заявленията ще се анулира.
При продажба на мартеници на територията на км. Изток заявленията се подават в кметството, а за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала – в Община Перник.
Без издадено разрешение продажбата е незаконна и при проверка от контролните органи нарушителите ще се санкционират.
Разпределянето на петната ще се извършва по входящия номер на подадените заявления. /Първото заявление за мартеници ще отговаря на Петно №1 по схемата/.
Приемането на заявленията ще започне от 01.02.2017г.
Краен срок за приемане на заявленията- до изчерпване на местата.

ЗАМ. КМЕТ:
/Д. ЗАХАРИЕВ/

гр. Перник
30.01.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празничния базар във връзка с Международния фестивал на маскарадните игри-2017г., следното:
Приемането на заявления за извършване на търговска дейност на открито ще започне от 12.12.2016г. в деловодството на общината.
Към заявлението е необходимо да се приложи копие от удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок на валидност- 6 месеца от издаването. Занаятчиите прилагат удостоверение за членство към Занаятчийската камара- копие.
Определените дни за извършване на търговска дейност ще бъдат от 27.01.2017г. до 29.01.2017г.вкл.
Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 4.00 лв. на кв.м. на ден в ЦГЧ, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.
Разрешените за продажба стоки са както следва: сувенири, маски и художествени произведения, свързани със спецификата на празника, български знамена, флагчета, захарни изделия /без захарен памук на пл. „Кракра”/, дюнери, палачинки, балони, варена царевица, вино и скари.
Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект на Община Перник.
Поради ограничения брой на петната, търговците, извършващи продажба на сувенири, маски, зах. изделия и др. ще ползват до 3 бр. петна с квадратура 4 /четири/ кв.м- 2/2м./ и по 2 кв.м. -2/1м.по схемата, а тези със скара, дюнери и палачинки – по 1 бр. петно.
Скарите /шатри/ ще се на площ от 20 /двадесет/ кв.м.- 5/4 м. и 9 / /девет/ кв.м.-3/3 м. , като в тази квадратура влиза разполагането на скарата и местата за сядане. Няма да се разрешава поставянето на къщички на собственици, единствено къщичките на Община Перник.

Важно: Търговците със скари да опишат в заявлението, какви
електроуреди ще ползват за да се изчисли предварително потре-
бявания ток. Заявления ще се приемат до изчерпване на местата
по схемата.
Разрешението за търговска дейност на открито се получава лично от заявителя срещу представена лична карта или с нотариално заверено пълномощно.

12.12.2016г. ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие на празничния Коледен базар, който ще започне от 19.12.2016г. и ще продължи до 31.12.2016г. вкл. да подадат заявление в деловодството на общината в срок до 15.12.2016 г.вкл. Временните търговски съоръжения /сергии/ ще се разполагат в ЦГЧ: вътрешна алея от ДСК до ГУМ, кв. Тева и кв. Димова махала, по схема одобрена от Главния архитект.Таксата за ползване на терени на които се организират панаири, събори и др. празници в І и ІІІ зона е 4.00 лв. и 3.00 лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Разрешава се ползването до 3 /три/ броя петна. Едно петно отговаря на 2 кв.м. /2/1м./. За целта е наложително да се посочи местоположението, площта на ползваното преместваемо съоръжение и периода на продажба. Към заявлението е необходимо да се приложи:
– удостоверение от Агенцията по вписванията за актуално състояние на фирмата със 6-месечен срок- копие;
– липса на задължения на подаденото заявление;
Разрешените за продажба стоки са: детски и елхови играчки, захарни изделия, сурвачки, коледни елхи /декоративни/, варена царевица на пара и скара- бира / дървени къщички/.
Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, обувки, чорапи, чанти и др./.
Разрешението за търговска дейност на открито се получава лично от заявителя срещу представена лична карта или с нотариално заверено пълномощно.

16.11.2016 г. ОТДЕЛ “ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие на базара във връзка с предстоящия празник Ден на град Перник –19.10.2016г. да подадат заявление в деловодството на общината в срок до 17.10.2016г.
Определените дни за извършване на търговска дейност на открито са от 18.10.16г. до 19.10.2016г. вкл. на ул. Физкултурна / от Историческия музей до пресечката с пл.”Св.Ив. Рилски” при ресторанта на паркинга на МВР/. За продажба на балони, масова бижутерия, захарен памук и ядки се предвиждат петна с малка квадратура на ул. Брегалница.
Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 4.00лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Към заявлението е необходимо да се приложи копие от Актуално удостоверение от Агенцията по вписванията със срок на валидност до 6 месеца от издаването.
Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект, като петното за сергия съответства на 2/два/ кв.м.-2/1м./ и 4 /четири/ кв.м.-2/2 м./, а за шатра 9/девет/ кв.м. -3/3 м./ . На ул. Брегалница петната ще бъдат по 2 кв.м.-2/1м.Необходимо е в заявлението да се посочи вида и размера на преместваемото търговско съоръжение, което ще се постави.
Поради голямия брой на желаещите търговци всяка година за участие на Деня на града, ще се разрешава ползване на не повече от 3 /три/ броя места за поставяне на сергии или 2 /два/ бр. мeста за шатри с изключение на скарите, които ще са по 1 бр.
Разрешените за продажба стоки са както следва: детски играчки,сувенири, масова бижутерия, захарни и тестени изделия, варена царевица, ядки, балони и скара-бира.
Разрешенията за търговска дейност на открито ще се получават от заявителя само срещу подпис и представена лична карта.

27.09.2016г. ОТДЕЛ „ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празника посветен на Деня на чешмаростроителя , който ще се проведе на 07.08.2016г. на местността „Мечката” под хижа Славей, да подадат заявление в деловодството на общината за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито. Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 3.00лв. на кв.м. на ден /ІV зона/, съгласно чл.28 /3/ и /4/ от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.
Към заявлението е необходимо да се приложи копие от удостоверение от Агенцията по вписванията със 6-месечен срок от издаването.
Временните търговски съоръжения /сергии и скари/ ще се разполагат по схема, одобрена от Главния архитект. Изискването за скарите е да са на дървени въглища. Един брой място за сергия отговаря на 2 кв.м. /2/1/, а за скара- 20 кв.м. /5/4м.- в тази квадратура влиза и масите и столовете за сядане/.
Разрешените за продажба стоки са: ядки, захарни изделия, варена царевица, имитационна бижутерия, сувенири, детски играчки, скари, безалкохолни напитки и бира.
Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки и др./.
Издаденото разрешение за търговска дейност на открито ще се получава лично от търговеца, след като удостовери самоличността си с документ за самоличност или от упълномощено от него лице с представено натариално заверено пълномощно, на основание Заповед №311/25.02.2015г. на Кмета на Община Перник.

12.07.2016г.
гр. Перник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии „ФИНАНС АСЕТ КОНСУЛТ “ ЕООД, гр. София

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че фирма „ФИНАНС АСЕТ КОНСУЛТ “ ЕООД, гр. София има инвестиционно предложение за „Урегулиране на имот с № 006275 по КВС с площ 3121 кв.м. в с.Драгичево, общ.Перник, местност „Стопански двор”- урегулиране на имота с цел застрояване и създаване на нов квартал за жилищно строителство с малка височина, съставен от четири урегулирани поземлени имота.

Всички, които имат отношение могат да изразят писмено мнения и становища и да ги входират в Община Перник и РИОСВ – Перник.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки ден в периода от 24.02.2016 г. до 09.03.2016 г. в Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1 а , ет.13, ст.16 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

Арх. Димитър Георгиев в Дирекция „Строителство,инфраструктура и екология” в Община Перник,
тел.: 076 684 286.
24.02.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с ежегодния празничен базар за продажба на цветя по случай 8-ми март, който ще се състои от 07.03.2016г. до 08.03.2016г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци следното:
Петната в ЦГЧ: Пред Пощата, С/у Съдебна палата и вътрешната алея от ДСК до ГУМ ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. По желание ще се приемат заявления и за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала- с/у Т- маркет. Едно петно отговаря на 2 кв.м. по схемата, с изключение на петната при Съдебна палата, които са по 1 кв.м. В заявлението за участие e необходимо да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на цветя. На основание на заявлението се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ на осн. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Продажба на цветя може да се извършва само от фирми и земеделски производители.
Управителите на фирми трябва да приложат следните документи:
1.Актуално удостоверение от Агенцията по вписванията-копие;
2.Отразена липса на задължения от МДТ на заявлението;
Земеделските производители трябва да приложат карта за производител от Областна дирекция „Земеделие” към заявлението.
При продажба на цветя на територията на км. Изток, заявленията се подават в кметството.
Без издадено разрешение продажбата е незаконна.
15.02.2016г. ОТДЕЛ „ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с ежегодния празничен базар на мартеници, който ще започне от 24.02.2016г. и ще продължи до 01.03.2016г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци и производители на мартеници следното:
Петната в ЦГЧ: пл. Кракра- Централна алея, с/у Съдебната палата, кв. Димова махала и кв. Тева ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. Местата ще отговарят на 2 кв.м. /2/1м/, с изключение на тези пред Съдебната палата, които ще са по 1/един/ кв.м. За целта е необходимо в заявлението за участие да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на мартеници. На основание на подаденото заявление се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ-2.50лв.на кв.м. на ден за ЦГЧ и 2.00лв. на кв.м. на ден за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала. /на осн. чл.22, т.4 от НОАМТЦУТОП/.
Управителите на фирми е необходимо да приложат удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок не по дълъг от 6 месеца от издаването-копие.
Когато мартениците са собствено производство се изисква само отразена липса на задължения към МДТ на заявлението. Ако търговеца има издадено актуално експертно решение от ТЕЛК – да се приложи /таксата се намалява с 50%/. Няма да се зачитат ТЕЛК решения с изтекъл срок.
Едно физическо лице има право да ползва само един брой петно, на което лично да извършва търговска дейност. На търговец с подадено повече от един брой заявления, едното от заявленията ще се анулира.
При продажба на мартеници на територията на км. Изток заявленията се подават в кметството, а за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала – в Община Перник.
Без издадено разрешение продажбата е незаконна и при проверка от контролните органи нарушителите ще се санкционират.
Разпределянето на петната ще се извършва по входящия номер на подадените заявления. /Първото заявление за мартеници ще отговаря на Петно №1 по схемата/.
Приемането на заявленията ще започне от 01.02.2016г.
Краен срок за приемане на заявленията- до изчерпване на местата.

Гр. Перник 01.02.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празничния базар във връзка с Международния фестивал на маскарадните игри-2016г., следното:
Приемането на заявления за извършване на търговска дейност на открито ще започне от 07.12.2015г. в деловодството на общината.
Към заявлението е необходимо да се приложи копие от удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок на валидност- 6 месеца от издаването. Занаятчиите прилагат удостоверение за членство към Занаятчийската камара- копие.
Определените дни за извършване на търговска дейност ще бъдат от 25.01.2016г. до 31.01.2016г. вкл. за дървените къщички „Сурвакарско село” и от 29.01.2016г. до 31.01.2016г.вкл. за всички останали търговци.
Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 2.50лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.
Разрешените за продажба стоки са както следва: сувенири, художествени произведения, свързани със спецификата на празника, маски, български знамена, флагчета, тестени и захарни изделия, балони, варена царевица, вино и скари.
Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект на Община Перник.
Поради ограничения брой на местата, търговците, извършващи продажба на сувенири, маски, зах. изделия и др. ще ползват до 2 бр. петна с квадратура 2/2 м.- 4 /четири/ кв.м. по схемата, а тези със скара – по 1 бр. петно.
Скарите /шатри/ ще се на площ от 20 /двадесет/ кв.м.- 5/4 м. /в тази квадратура влиза разполагането на скарата и местата за сядане/.
На широката алея от пл. Кракра към Двореца на културата за периода от 25.01.2016г. до 31.01.2016г. вкл. ще бъдат разположени дървени къщички „Сурвакарско село”. Петната отговарят на 20 /двадесет/ кв.м., като в тази квадратура влиза разполагането на къщичката и местата за сядане. Външната им украса трябва да бъде изцяло в битов стил и да отговаря на спецификата на Фестивала на маскарадните игри. Заявленията за участие на търговците с дървени къщички ще се приемат до 15.01.2016г. Срока за изграждането им е до 24.01.2016г. Приемателна комисия ще одобри „Сурвакарско село” на 25.01.2016г.
Важно: Търговците със скари да опишат в заявлението какви електроуреди ще ползват за да се изчисли точно ползания ток.
Заявления ще се приемат до изчерпване на местата по схемата.
Разрешението за търговска дейност на открито се получава лично от заявителя срещу представена лична карта или с нотариално заверено пълномощно.

07.12.2015г. ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник уведомява всички търговци, желаещи да вземат участие на ежегодния Коледен базар, който ще се състои от 15.12.2015г. до 31.12.2015г. вкл. да подадат заявление в деловодството на общината в срок до 10.12.2015 г.вкл. Временните търговски съоръжения /маси и шатри/ ще се разполагат в ЦГЧ: вътрешна алея от ДСК до ГУМ, кв. Тева и кв. Димова махала, по схема одобрена от Главния архитект.Таксата за ползване на терени на които се организират панаири, събори и др. празници в І и ІІІ зона е 2.50лв. и 2.00 лв. на кв.м. на ден, съгласно Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Един брой място отговаря на 4 кв.м. /2/2м./ в ЦГЧ и на 2 кв.м. /2/1м./ в кв. Тева и кв. Димова махала. За целта е наложително да се посочи местоположението, площта на ползваното преместваемо съоръжение и периода на продажба. Към заявлението е необходимо да се приложи:
– удостоверение от Агенцията по вписванията за актуално
състояние на фирмата със 6-месечен срок;
Разрешените за продажба стоки са: детски и елхови играчки, захарни изделия, сурвачки, коледни елхи /декоративни/, варена царевица на пара и скара- бира /2 бр. дървени къщички/.
Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки./дрехи, обувки, чорапи, чанти и др./

23.11.2015 г. ОТДЕЛ “ОСКТТЗ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с ежегодния празничен базар на мартеници, който ще започне от 23.02.2015г. и ще продължи до 01.03.2015г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци и производители на мартеници следното:
Петната в ЦГЧ: ул. Търговска, с/у Съдебната палата и с/у ОББ ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. По желание ще се приемат заявления и за ж.к. Тева и Димова махала- с/у Т-маркета, като петната ще отговарят на 2 кв.м. /2/1м/. За целта е необходимо в заявлението за участие да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на мартеници. На основание на подаденото заявление се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ-2.50лв.на кв.м. на ден за ЦГЧ и 2.00лв. на кв.м. на ден за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала. /на осн. чл.22, т.4 от НОАМТЦУТОП/.
Управителите на фирми е необходимо да приложат удостоверение за актуално състояние на фирмата от АВ със срок не по дълъг от 6 месеца от издаването-копие.
Когато мартениците са собствено производство се изисква само отразена липса на задължения към МДТ на заявлението. Ако търговеца има издадено актуално експертно решение от ТЕЛК – да се приложи /таксата се намалява с 50%/. Няма да се зачитат ТЕЛК решения с изтекъл срок.
Разрешава се ползване само на 1/един/ брой място на подадено заявление, което отговаря на 2 /два-2/1м./ кв.м. по схемата за ул. Търговска и пред ОББ и на 1 /един/ кв.м. при Съдебната палата. При подадени заявления с един и същи адрес за два броя петна на различни места, едното от заявленията ще се анулира.
При продажба на мартеници на територията на км. Изток заявленията се подават в кметството, а за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала – в Община Перник.
Без издадено разрешение продажбата е незаконна и при проверка от контролните органи нарушителите ще се санкционират.
Разпределянето на петната ще се извършва по входящия номер на подадените заявления. /Първото заявление за мартеници ще отговаря на Петно №1 по схемата/.
Ще се приемат заявления само на граждани на Община Перник.
Приемането на заявленията ще започне от 02.02.2015г.
Краен срок на приемане на заявленията- до изчерпване на местата.

28.01.2015г.
Гр.Перник Отдел „ОСКТТЗ”������ � Svejo