Обяви

О Б Я В А

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №17 от 15.10.2010г. на Общински съвет-гр.Перник е одобрен проект за изменение на общия устройствен план на гр.Перник, кв.”Сини вир” за част от кв.600, като се променя предназначението на терен за спортни цели-УПИ ІІ в терен за стопански дейности. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на обявлението, заинтересуваните лица могат да разгледат проекта и да направят писменни възражения по реда на АПК чрез Кмета на Община Перник пред Пернишки административен съд. Проектът е изложен в Община Перник, етаж 12, стая №6 и стая №13 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Информираме Ви, че от 10 януари 2011г. в Община Перник в І етап на Проект “ Подкрепа за достоен живот”ще бъдат назначени 50 Лични асистенти, които ще се грижат за 64 лица с трайни увреждания, който не могат да се самообслужват. Предоставянето на социалната услуга е за срок от 14 месеца. В същото време от 10януари стартира ІІ етап по прием на документи за Проект “ Подкрепа за достоен живот”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Перник, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”. Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.; Предоставяне на социалната услуга – 12 месеца, от 10.03.2011 г.;

 • Подаването на документи за включване в Проекта ( І I етап ) се извършва в Община Перник, етаж 4, стая № 6 от 8.00ч. до 17.00ч.
 • тел. За контакти 684 224, 684 238, 684 215

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват л ица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самобслужват, както следва:

 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
 • лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

  Необходими документи за кандидат-потребители:

    • ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района )
 • Документ за самоличност (копие ); за дете – удостоверение за раждане (копие )
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие )
 • Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие )
 • Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие )
 • Декларация ( свободен текст ) , че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред ( в случай, че ползва към момента на подаването – лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител )
 • Пълномощно (свободен текст ), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично

За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ , отговарящи на едно от следните изисквания:

   • безработни лица ;
   • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатите-лични асистенти:

    • ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района )
    • Документ за самоличност (копие )
    • Автобиография
    • Свидетелство за съдимост
    • Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда ( ако кандидатът е безработен )
    • Служебна бележка от месторабота ( ако кандидатът работи )
    • Служебна бележка от образователната институция ( ако кандидатът учи – редовно обучение )
    • Пенсионно разпореждане ( само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст )
    • Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти ( или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс )
    • Пълномощно (свободен текст ), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, област Перник на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „ Гайдарица „ в землището на гр. Перник, приети с протоколи №№ 3/ 15.11.2010г. и № 4/ 02.12.2010г. на Комисията назначена със заповед № РД – 475/ 09.11.2010г. на Областен Управител на Област Перник, които са изложени в Община Перник. На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „ Държавен вестник „ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващите ги документация до Кмета на Община Перник. За справка : етаж 12, стая 12 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинската комисия за възстановяване и оценка на вредите уведомява живугите на територията на Община ­Перник, които са пострадали от проливните дъждове на 04 и 05 декември, че право на възстановителна помощ имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат учредено вещно право на ползване на тези жилища. При подаване на молби в Община – Перник пострадалите трябва да представят:

 • копие от акт за собственост или учредено вещно право за собственост на имота
 • удостоверение за данъчна оценка на имота
 • декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно построено

От председателя на комисията

О Б Я В Л Е Н И Е

гр.Перник-12.08.2010 г. Община Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация на част от кв.121 по плана на с.Рударци, Община Перник, като: 1.С план за регулация се обособява нов УПИ L ХХ, който се отрежда за обслужващи дейности Заинтересованите страни на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на Община Перник. За справка-етаж 12, стая №6 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 58 -ПР/2010 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за: „ Изграждане пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, предварително третиране на ИУЕЕО, събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и площадка за ТДОЧЦМ” в поземлен имот с идентификатор 55871.510.73 гр.Перник, кв.Караманица. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-40-ПР/2010 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

О Б Я В Л Е Н И Е

№10/ТР-3871 гр.Перник-07.06.2010 г. Община Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на УПИ Х V ІІ-6841 в кв.615 по плана на гр. Перник, кв.”Сини вир”, като: 1.С план за регулация се променя регулацията на УПИ Х V ІІ-6841 по имотни граници и се разделя на два, при което се обособяв������ � Svejo