Обяви

З А П О В Е Д

№. 236 гр.Перник, 15.02.2011 год. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, Глава ІХ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Решение № 631 от Протокол № 17 / 15.10.2010 год., на Общински съвет – Перник Н А Р Е Ж Д А М : Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на терени – частна общинска собственост, представляващи, както следва: 1. ПИ с идентификатор 55871.515.9833 част от кв. 87 по регулационния п лан на гр.Перник-кв.” Изток ” с площ от 394 кв.м, с АОС № 6429/2010 г.,при начална тръжна цена – 49 250,00 лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 2. ПИ с идентификатор 55871.510.1117, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, гр.Перник-кв.” Калкас ” с площ от 10 073 кв.м, с АОС № 6456/2010 г.,при начална тръжна цена – 322 336,00 лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 3. УПИ ХХ, кв. 57 по плана на с. Кладница, община Перник с площ от 625 кв.м, с АОС № 4237/2006 г.,при начална тръжна цена – 59 375,00 лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 4. УПИ VІІІ, кв. 57 по плана на с. Кладница, община Перник с площ от 630 кв.м, с АОС 4236/2006 г.при начална тръжна цена – 59 850,00 лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. Условия за участие в търга: 1.Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация, което се попълва от кандидата и се представя; 2.Декларация по образец – приложена в тръжната документация, която се попълва от кандидата и се представя; 3. Препис от съдебното решение за регистрация на участника / заверено копие/, удостоверение за актуално състояние /заверено копие/ или надлежно удостоверение от Агенция по вписвания / заверено копие/, когато е юридическо лице, а когато участника е физическо лице – заверено копие от личната карта ; 4 . Заверено копие от ЕИК/Булстат, когато участника е юридическо лица; 5 .Когато се участва чрез пълномощник – нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата; 6. Документ за закупени тръжни книжа ; 7.Документ за внесен депозит /оригинал/; 8. Удостоверение от ОП “СУОС”, от което е видно, че няма задължения към Община Перник за неплатен наем /заверено копие/; 9 . Удостоверение от отдел “Местни данъци и такси” към Община Перник, от което да е видно, че няма задължения към Община Перник /заверено копие/; Време и място на провеждане търга – 08.03.201 1 г. от 09.00 ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник За всеки терен, за който се участва в търга, се закупува тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща информация за терена и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер, гише №8 за сумата от 50 лв. и се получава в сектор “Управление на общинската собственост”, ет.9, стая № 2. Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 07.03 .201 1 г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им. Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36 CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9 F до 16.00 ч.на 07. 03 .201 1 г. Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведен и се определя повторен търг с начало – 09.00 ч. на 15 .03.201 1 г., който ще се проведе в “Заседателна зала” – ет.1 при Община Перник. Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч. на 14 .03.201 1 г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им. Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч. 14 .03.201 1 г . За всеки терен се кандидатства по отделно. За спечелили търга се считат предложилите най-висока цена за всеки отделен терен. Търга се провежда по ред и условия на глава VІІІ и глава ІХ на НПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация. Подготовката и организацията на търга да се извърши от Сектор „ Управление на общинската собственост”. За резултатите от търга да се състави протокол, който да ми се представи за одобряване. Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост, върху съответния терен от спечелилия търга, е 14-дневен от влизане в сила на заповедта /чл.108 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ//. В противен случай, спечелилия участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит. С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на терените. Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди крайният срок за подаване заявленията за участие, както и извлечение от Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.Кмет – Малин Стоилов. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /Р. Янакиева/

З А П О В Е Д

№. 218 гр.Перник, 08.02.2011 год. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, Глава ІХ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Решение № 663 и Решение № 664 от Протокол № 19 / 03.12.2010 год., на Общински съвет – Перник Н А Р Е Ж Д А М : Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на терени – частна общинска собственост, представляващи, както следва: 1. ТЕРЕН от 200 000 кв.м.- представляващ част от ПИ с идентификатор 55871.5 10 . 1690 , по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Перник, одобрени със Заповед № РД-18-91/13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ -335 282 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, с административен адрес: гр. Перник, п.к.2300, кв.Караманица, обособена – индустриална зона , с АОС № 6368/2010 г. – при начална цена – 40,00 лв. /четиридесет лева/ на кв.м. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 2. ТЕРЕН представляващ ПИ с идентификатор 55871.510.1692, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Перник, одобрени със Заповед № РД-18-91/13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на имота – 16 516 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, с административен адрес: гр. Перник, п.к.2300, кв.Караманица, обособена – индустриална зона , с АОС № 6370/2010 г. – при начална цена – 40,00 лв. /четиридесет лева/ на кв.м. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 3. ОБЕКТ, представляващ сграда с идентификатор 55871.515.1433.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Перник, одобрени със Заповед № РД-18-91/13.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Брой нива на обекта: 2/два етажа/ със ЗП 87,00 кв.м и РЗП – 174,00 кв.м., предназначение: Сграда за търговия, с административен адрес: гр. Перник, ул.”Младен Стоянов”, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.515.1433, поземленият имот съггласно регулационния план на гр.Перник-кв.” Изток ” е УПИ ІІ , кв. 40, сградата е с АОС № 6492/2010 г., при начална тръжна цена – 177 480,00 лв. и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. Условия за участие в търга: 1.Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация, което се попълва от кандидата и се представя; 2.Декларация по образец – приложена в тръжната документация, която се попълва от кандидата и се представя; 3. Препис от съдебното решение за регистрация на участника / заверено копие/, удостоверение за актуално състояние /заверено копие/ или надлежно удостоверение от Агенция по вписвания / заверено копие/, когато е юридическо лице, а когато участника е физическо лице – заверено копие от личната карта ; 4 . Заверено копие от ЕИК/Булстат, когато участника е юридическо лица; 5 .Когато се участва чрез пълномощник – нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата; 6. Документ за закупени тръжни книжа ; 7.Документ за внесен депозит /оригинал/; 8. Удостоверение от ОП “СУОС”, от което е видно, че няма задължения към Община Перник за неплатен наем /заверено копие/; 9 . Удостоверение от отдел “Местни данъци и такси” към Община Перник, от което да е видно, че няма задължения към Община Перник /заверено копие/; Време и място на провеждане търга – 02.03.201 1 г. от 09.00 ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник За всеки терен, за който се участва в търга, се закупува тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща информация за терена и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер, гише №8 за сумата от 50 лв. и се получава в сектор “Управление на общинската собственост”, ет.9, стая № 2. Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 01.03 .201 1 г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им. Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36 CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9 F до 16.00 ч.на 01. 03 .201 1 г. Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за непроведен и се определя повторен търг с начало – 09.00 ч. на 09 .03.201 1 г., който ще се проведе в “Заседателна зала” – ет.1 при Община Перник. Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч. на 08 .03.201 1 г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им. Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч. 08 .03.201 1 г . За всеки терен се кандидатства по отделно. За спечелили търга се считат предложилите най-висока цена за всеки отделен терен. Търга се провежда по ред и условия на глава VІІІ и глава ІХ на НПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация. Подготовката и организацията на търга да се извърши от Сектор „ Управление на общинската собственост”. За резултатите от търга да се състави протокол, който да ми се представи за одобряване. Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост, върху съответния терен от спечелилия търга, е 14-дневен от влизане в сила на заповедта /чл.108 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ//. В противен случай, спечелилия участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит. С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на терените. Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди крайният срок за подаване заявленията за участие, както и извлечение от Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.Кмет – Малин Стоилов. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /Р. Янакиева/

З А П О В Е Д

№. 217 гр.Перник, 08.02.2011 год. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост , гл ава ІХ от Наредбата за придобиване , стопанисване и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Перник, Решение № 688 и от Протокол №1 / 25.01. 201 1 г. на Общински съвет – гр.Перник. Н А Р Е Ж Д А М : Да се проведе търг с тайно наддаване за: І. Учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост, както следва: 1 . Петно № 1 за изграждане на жилищна сграда на 5 / пет / етаж а , с площ на застрояване 420 / четиристотин и двадесет / кв.м., съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ VІ , кв. 63 , по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”, отреден “За жилищно строителство , търговия и обществено хранене ”, като за парцела е съставен АОС № 1944 / 12.04.2001 г. Началната цена при провеждане на търга се определя на 191 100 ,00 лв. за предвиденото застрояване – РЗП – 2 100 кв.м. , съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител . 2. Петно № 2 за изграждане на жилищна сграда на 5 / пет / етаж а , с площ на застрояване 420 / четиристотин и двадесет / кв.м., съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ VІ , кв. 63 , по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”, отреден “За жилищно строителство , търговия и обществено хранене ”, като за парцела е съставен АОС № 1944 / 12.04.2001 г. Началната цена при провеждане на търга се определя на 191 100 ,00 лв. за предвиденото застрояване – РЗП – 2 100 кв.м. , съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител . 3. Петно № 1 за изграждане на търговски обект с гаражи на 2 / два / етаж а , с площ на застрояване 1 533 / хиляда петстотин тридесет и три / кв.м., съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ І , кв. 31 , по застроителен и регулационен план на гр.Перник – кв.”Изток”, отреден “За жилищ ен комплекс, обслужващи дейности и гаражи ”, като за парцела е съставен АОС № 691 / 20.04.1997 г. Началната цена при провеждане на търга се определя на 139 503, 00 лв. за предвиденото застрояване – РЗП – 3 066 кв.м. , съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител . 4. Петно № 1 за изграждане на обект на 1 / един / етаж, с площ на застрояване 100 / сто / кв.м., съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ ІХ , кв. 56 , по застроителен и регулационен план на с. Мещица, община Перник , отреден “За обществено обслужване ”, като за парцела е съставен АОС № 6427 / 16.02.2010 г. Началната цена при провеждане на търга се определя на 2 240, 00 лв. за предвиденото застрояване РЗП – 100 кв.м. , съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител . ІІ. П родажба на общински нед в ижими имоти , представляващи терени – частна общинска собственост, както следва: 1. УПИ ІІІ, кв.70 по плана на гр.Перник-кв.” Ралица ” с площ от 1 430 кв.м, с АОС № 6341/2009 г., при застрояване съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план , при начална тръжна цена – 37,80 лв на кв.м или за цялата площ – 54 054 лв., определена съгласно изготвена пазарна оценка от оценител на имоти. 2. УПИ VІ, кв.159 по плана на гр.Перник-кв.” Проучване”, с площ 927кв.м., с АОС № 5498/2007 г., при застрояване съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. при начална тръжна цена – 40,60 лв на кв.м или за цялата площ – 37 636,20 лв., определена съгласно изготвена пазарна оценка от оценител на имоти. 3. УПИ VІ І , кв.159 по плана на гр.Перник-кв.” Проучване”, с площ 2 293 кв.м., с АОС № 5499/2007 г., при застрояване съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. при начална тръжна цена – 40,60 лв на кв.м или за цялата площ – 93 095,80 лв., определена съгласно изготвена пазарна оценка от оценител на имоти. 4. УПИ ІІІ, кв.21 по плана на гр. Перник, кв. „Изток” с площ 1 419 кв.м., с АОС № 6326/2009 г., при застрояване съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. при начална тръжна цена – 56,00 лв. на кв.м или за цялата площ – 79 464,00 лв., определена съгласно изготвена пазарна оценка от оценител на имоти. 5. УПИ ІV, кв.21 по плана на гр. Перник, кв. „Изток” с площ 723 кв.м., с АОС № 6327/2009 г., при застрояване съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. при начална тръжна цена – 56,00 лв. на кв.м или за цялата площ – 40 488,00 лв., определена съгласно изготвена пазарна оценка от оценител на имоти. 6. УПИ Х, кв.233 по плана на гр. Перник, кв. „Изток” с площ 3 050 кв.м., с АОС № 6329/2009 г., при застрояване съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план , при начална тръжна цена – 94,50 лв. на кв.м. или за цялата площ – 288 225,00 лв., определена съгласно изготвена пазарна оценка от оценител на имоти. 7. УПИ VІІІ, кв.233 по плана на гр. Перник, кв. „Изток” с площ 3 057 кв.м., с АОС № 6328/2009 г., при застрояване съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план , при начална тръжна цена – 94,50 лв. на кв.м. или за цялата площ – 288 886,50 лв., определена съгласно изготвена пазарна оценка от оценител на имоти. Условия за участие в търга: 1.Заявление за участие по образец – приложено в тръжната документация, което се попълва от кандидата и се представя; 2.Декларация по образец – приложена в тръжната документация, която се попълва от кандидата и се представя; 3. Копие от съдебното решение за регистрация на участника / заверено копие/, удостоверение за актуално състояние /заверено копие/ или надлежно удостоверение от Агенция по вписвания / заверено копие/, когато е юридическо лице, а когато участника е физическо лице – заверено копие от личната карта ; 4. Заверено копие от ЕИК/Булстат, когато участника е юридическо лица; 5 .Когато се участва чрез пълномощник – нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата; 6 . Документ за закупени тръжни книжа ; 7 .Документ за внесен депозит /оригинал/; 8 . Удостоверение от ОП “СУОС”, от което е видно, че няма задължения към Община Перник за неплатен наем /заверено копие/; 9. Удостоверение от отдел “Местни данъци и такси” към Община Перник, от което да е видно, че няма задължения към Община Перник /заверено копие/; 10.Оферта. Време и място на провеждане– 02.03 .2010 г. от 1 1.00 ч. в Заседателната зала, на І-ви етаж на Община Перник . За всеки обект, за който се участва в търга, се закупува тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща информация за обекта и изискванията към кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер, гише №8 за сумата от 50 лв. за всеки един обект по отделно и се получава в сектор “Управление на общинската собственост”, ет.9, стая № 2. Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 01.03 .2011г. в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им. Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално обявената цена се внася в касата на общината или в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36 CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9 F до 16.00 ч.на 01.03 .2011г. За не спечелени обекти, се определя повторен търг с начало – 1 1.00 ч. на 09 .03.2011 г., който ще се проведе в “Заседателна зала” – ет.1 при Община Перник. Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч. на 08 .03.2011г.в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им. Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от обявената начална тръжна цена се внася в касата на общината или в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBG9F до 16.00 ч. 08 . 03 .201 1 г За всеки обект се кандидатства по отделно. За спечелили търга се считат предложилите най-висока цена за всеки отделен обект. Търга се провежда по ред и условия на глава VІІІ и глава ІХ на НРПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация. Подготовката и организацията на търга да се извърши от Сектор „Общинска собственост” За резултатите от търга да се състави протокол, който да ми се представи за одобряване. Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост, върху съответният терен и правото на възмездно право на строеж, върху съответният обект от спечелилия търга, е 14-дневен от влизане в сила на заповедта /чл.108 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ//. В противен случай, спечелилия участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит. С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на терените и обектите. Заповедта да се обяви публично и сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди датата на търга, както и извлечение от Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.Кмет – Малин Стоилов. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /Р. Янакиева/

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, ОБЩИНА ПЕРНИК СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 657 от 03. ноември. 2010 г. е одобрена план-схема към подробен устройствен план /ПУП/ за елемент на техническата инфраструктура- Кабелно ел. захранване НН на административна сграда в УПИ ХІІ, кв. 231, по плана на гр. Перник – ЦГЧ, за преминаване през имоти общинска собственост-УПИ ІІ,кв. 232, по ул. „Вардар” и ул. „Ал. Батенберг” . Решението е обявено в Държавен вестник бр. 11 от 04. 02. 2011 г. На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез община Перник пред Административен съд – Перник. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Перник подготвя проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „ Социална инфраструктура”, схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. В тази връзка и с цел прозрачност и информираност, община Перник организира фокус-група за обсъждане на идейни предложения, за широко проучване и анализ на нуждите на заинтересованите страни в избора на иновативно събитие. Срещата ще се състои на 7 февруари 2011 г. от 13,30 ч. в заседателната зала на Общината, ет. 1. Иновативните културни събития надхвърлят границите на традиционните художествени прояви, разчупват стандартното мислене и формати; въвеждат нова проблематика или откриват нови интерпретации дори на едни традиционни теми; създават нови форми на самоизява ; привличат нови публики ; опират се на нови партньорства ; отварят границите между творци – професионалисти и аматьори, усвояват нови пространства като сцени на действие; произвеждат нови социални ефекти на солидарност и идентичност , основаваща се върху мястото, квартала, града. Често те се характеризират със синтез на изкуствата, с обединяване на възможностите на изкуство и наука, изкуство и педагогика, култура, екология, здравеопазване, спорт; при реализирането на тези събития сеизползват и нови технологии, (включително технологиите на широкото участие – participative technologies), нови канали за информация и нови модели на потребление. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики , с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.
  • Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;
  • Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие);
  • Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.)

За повече информация: тел. 076/ 684-307 е – mail : eurointegra@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 3 -ПР/201 1 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на: „Кладенец за индивидуално водовземане на подземни води», с.Рударци, община Перник. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-3-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, област Перник на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността „ Пладнище „ в землището на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол № 63 – 1 от 16.12.2010г. на Комисията назначена със заповед № 585/ 06.04.2009г. на Кмета на Община Перник. На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “ Държавен вестник “ , заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващите ги документация до Кмета на Община Перник. За справка : етаж 12, стая 12 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, област Перник на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността „ Зад Будилица „ в землището на с. Люлин, община Перник, приет с протокол № 63 – 2 от 16.12.2010г. на Комисията назначена със заповед № 585/ 06.04.2009г. на Кмета на Община Перник. На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “ Държавен вестник “ , заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващите ги документация до Кмета на Община Перник. За справка : етаж 12, стая 12 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В А

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за ПУП-ПР ПЗ/подробен устройствен план-план регулация и план за застрояване/ за смяна предназначението на поземлени имоти 501011 и 501013 по ПНИ на м.”Черешите” в землището на с.Драгичево, Община Перник, при което: 1.С план за регулация от терена на ПИ 501011 се образува УПИ V -501011, кв.80 и от терена на ПИ 501013 се образува УПИ V І-501013, кв.83. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти се отреждат за нискоетажно жилищно строителство. Продължава се трасето на улица с ОТ 283, при което се предвиждат нови осови точки ОТ 28301 и ОТ 283027 2.С план за застрояване се определя устройствена зона /Жм/ с показатели за нискоетажно жилищно строителство в новообразуваните УПИ V -501011, кв.80 и УПИ V І-501013, кв.83 и начин на застрояване-свободно. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението, заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в Община Перник, ХІІетаж, стая №6 и да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ������ � Svejo