Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изменение и допълнение-ДВ, бр.39/2011г в сила от 20.05.2011г на Закона за гржданска регистрация, Ви уведомяваме, че лицата променили настоящия си адрес от едно населено място в друго в периода от 01.09.2010г до 31.01.2011г в двумесечен срок-(20 юли включително) от влизането в сила на този закон представят в общинската администрация по нов настоящ адрес изискващите се документи по чл.92 ал2 и 3 за извършване на адресна регистрация. Чл. 92. (1) (В сила от 1.01.2000 г., предишен текст на чл. 92 – ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. (2) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) За извършване на адресна регистрация лицата представят един от следните документи: 1. документ за собственост; 2. договор за ползване на имота за жилищни нужди. (3) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа. (4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Органите по ал. 1 съхраняват копия от документите по ал. 2 и 3 за срок 5 години. За лицата, които не са изпълнили задължението си в определения срок, за настоящ адрес на тези лица се счита настоящият адрес, който са имали преди 1 септември 2010 г. Горепосочените документи представете в Община Перник отдел”Гражданско състояние”

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, Област Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е постъпило искане от собствениците на поземлен имот с идентификатор 55871.515.9851 по КК на гр.Перник, кв.”Изток” за промяна предназначението на имота, съгласно чл.62а, ал.2 от ЗУТ, като:

  • С плана за регулация ПИ 55871.515.9851 да се урегулира по имотни граници в УПИ Х-515.9851, който да се отреди за –За паркинг, ремонт и поддържане на транспортни средства, да се проектира улица от северната страна на имота, при което ще се промени регулацията на УПИ V-За озеленяване в кв.185 по рег.план на гр.Перник, кв.”Изток”.
  • С плана за застрояване да се определи устройствена зона с показатели за Пп /предимно производствена/ и начин на застрояване /свободно/.

По реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ на 10 .06.2011г. от 10.00 часа в сградата на Община Перник, етаж 12, стая 1, ще се проведе обществено обсъждане на проекта за ПУП-ПРЗ. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 29 -ПР/201 1 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Гробищен парк” в поземлен имот №008185 по КВС на с.Богданов дол, община Перник . Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-29-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението. О Б Щ И Н А П Е Р Н И К се обръща към всички собственици на домашни кучета: – Забранява се разхождането на животни на територията на детски градини, училища, на здравни заведения, детски площадки, на територията на градските паркове и градини. – Всеки собственик на домашно куче носи гражданска, имуществена и административно наказателна отговорност за действията на животното. При неспазване собствениците ще бъдат глобявани съгласно Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Перник. О Б Щ И Н А П Е Р Н И К Р А З Р Е Ш А В А Разхождането на домашни кучета да става на следните места: -За живеещите в центъра на Перник и кв. “Драгановец”- В “ЗАПАДЕН ПАРК” – над тренировъчния стадион. -Кв.”Димова махала”,”Хумни дол”,”Рудничар”-над техникума”Ю.Гагарин” -Кв.”Мошино”- парк “Урса” -Кв.”Тева” – около помпена станция -Кв.”Изток” – в месността “Ладовица” -Кв.”Проучване”,”Клепало”І и ІІ – под “Максим табан” -Кв.”Магиличе,”Ралица” – под ски пистата. Собственикът е длъжен да носи със себе си регистрационния ветеринорно медицински паспорт на кучето. Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с наморник. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни. При неспазване собствениците ще бъдат глобявани съгласно Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Перник.   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ РОСИЦА ЯНАКИЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК ОТНОСНО: Проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове /ПУП-ПП/ за обект: Участък М1 АМ „Люлин” км.0 + 000 – км.19 +135 . 21 ; МОТИВИ: С писмо №08-00-85/17.03.2011г. на Агенция „Пътна Инфраструктура” в Община Перник са представени ПУП-ПП за АМ „Люлин” от км.0 +000 км. до км. 19 + 35.21 – изместване на линейни мрежи на техническата инфраструктура: Изместване на електропроводи и газопроводи; Изместване на водопроводи, оптични и тт-кабели и Пътна варианта при км.12 +000 с. Големо Бучино. На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, изработените проекти за подробни устройствени планове са обявени на заинтересованите лица с обявление обнародвано в бр.28/05.04.2011г. на „Държавен вестник”; бр. 70/13.04.2011г. на вестник „Съперник”, на интернет страницата на Община Перник, на определените за това места в сградата на Община Перник кметство кв. „Изток”, кметство с.Люлин и кметство с.Големо Бучино. На основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, по предварително одобрен и обявен график се проведе обществено обсъждане на ПУП-ПП за обект АМ „Люлин”. След изтичане на едномесечния срок от обявлението по чл.128, ал.2 от ЗУТ и провелото се обществено обсъждане в Общинската администрация не са постъпили възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП. ПРЕДЛАГАМ: Общински съвет да вземе следното Р Е Ш Е Н И Е : На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, одобрява проектите за подробни устройствени планове –парцеларни планове за обект: Участък М1 АМ „Люлин” км.0 +000 – км.19+135.21; Подобекти: Виадукт при км.12 +000 ; Пътна варианта на път ІV-18017 „София-Големо Бучино”, землище на с.Големо Бучино, Община Перник ПУП-ПП-Ел.проводи и газопроводи – горски фонд, землище на с. Люлин и с. Големо Бучино, Община Перник ПУП-ПП – горски фонд с отчуждения за външно кабелно захранване на тунели ПУП-ПП – поземлен фонд с отчуждения за водопроводи ПЕВП 32 при км. 14 +825 и СТ 159 при км. 14 +140 и външно кабелно захранване при км.7 +320 , км. 10 +100 и км. 14+700 , землище на с. Големо Бучино, Община Перник ПУП-ПП – Ел.проводи и газопроводи – селскостопански фонд , землища на с.Големо Бучино и гр.Перник, Община Перник КМЕТ: /Р.ЯНАКИЕВА/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение № 17 -ПР/201 1 г. на министъра на околната среда и водите да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци към площадката на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Перник, Брезник, Радомир, Трън, Ковачевци и Земен, област Перник”, с възложител община Перник. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №17-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, област Перник на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че с протокол № 7 – 4 от 07.04.2011г. на Комисията назначена със заповед № 585/ 06.04.2009г. на Кмета на Община Перник, е приет проект за изменение на помощния план към плана на новообразуваните имоти в местността “Реката”, с. Драгичево, общ.Перник, за поземлен имот № 1064.6 На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “ Държавен вестник “ , заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до Кмета на Община Перник. За справка : етаж 12, стая 12 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, област Перник на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че с протокол № 7 – 2 от 07.04.2011г. на Комисията назначена със заповед № 585/ 06.04.2009г. на Кмета на Община Перник, е приет проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността “Черешите”, с. Драгичево, общ.Перник, като се попълва поземлен имот № 501.555 На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “ Държавен вестник “ , заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващите ги документация до Кмета на Община Перник. За справка : етаж 12, стая 12 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, област Перник на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че с протокол № 7 – 3 от 07.04.2011г. на Комисията назначена със заповед № 585/ 06.04.2009г. на Кмета на Община Перник, е приет проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността “Копринено орище”, с. Драгичево, общ.Перник, като се попълва поземлен имот № 65.200 – местен път На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “ Държавен вестник “ , заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващите ги документация до Кмета на Община Перник. За справка : етаж 12, стая 12 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В А

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №725 от Протокол №3 от 18.03.2011г. на Общински съвет-гр.Перник е одобрен проект за частично изменение на териториален устройствен план за част от кв.10 по плана на гр.Перник, кв.”Църква”. На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ в 14 дневенсрок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” /бр.34 от 29.04.2011г./, заинтересуваните лица могат да разгледат проекта и да направят писменни възражения, относно Решение №725 от Протокол №3 от 18.03.2011г. на Общински съвет-гр.Перник по реда на АПК чрез Кмета на Община Перник пред Пернишки административен съд. Проектът и Решение №725 се намират в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6 . ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение № 13 -ПР/201 1 г. на министъра на околната среда и водите да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на комуникации на други ведомства /съпътстващата инфраструктура/ – пресичания на електропроводи, газопроводи, ТТ и оптични кабели, водопроводи и пътни връзки при км 8+800 и при км 12+000” от обект „Автомагистрала Люлин от км 0+000 до км 19+135.21, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №13-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 19 -ПР/201 1 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, ул.Мл.Стоянов №1, кв.Мошино, с възложител „Еврометал” ООД Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-19-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 20 -ПР/201 1 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Пункт за разкомплектоване на ИУМПС в УПИ ІІІ-1587, кв.45 по рег.план на с.Драгичево. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-20-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 24 -ПР/201 1 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „ Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”, ул.Владайско въстание №1, с възложител „АРКА 2010” ООД. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-24-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 09/СЛУ-6095-18/18. 03. 2011 г. гр. Перник Община Перник, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че са изработени проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове /ПУП – ПП/ за обект : Участък М1 АМ „Люлин” км. 0+000 – км. 19+135.21; Подобекти: Виадукт при км. 12+000; Пътна варианта на път ІV- 18017 „София – Големо Бучино”, землище на с. Големо Бучино, община Перник ПУП-ПП– Ел. проводи и газопроводи – горски фонд, землище с. Люлин и с. Големо Бучино, община Перник ПУП-ПП –горски фонд с отчуждения за външно кабелно захранване на тунели, ПУП-ПП – поземлен фонд с отчуждения за водопроводи –ПЕВП 32 при км. 14+825 и СТ 159 при км. 14+140 и външно кабелно захранване при км.7+320, км.10+100 и км. 14+700,землище с. Големо Бучино, община Перник ПУП-ПП-Ел. проводи и газопроводи- селскостопански фонд, землища с. Големо Бучино и Перник, община Перник. Проектът за ПУП–ПП е обявен в “Държавен вестник” бр. 28 от 05 . 04. 2011 г. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да разгледат проекта, който се намира в стая № 5, етаж 12 /община Перник/ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта , до общинската администрация. За справка : 12 етаж, стая № 5 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник, област Перник, съобщава на всички собственици на дялове в бившата тухларна фабрика в гр.Батановци, община Перник, че във връзка с постъпила докладна записка от Кмета на гр.Батановци, на основание чл. 196, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, на 21.04.2011г. от 10,00 часа ще се извърши оглед на сградата на място от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Перник в присъствието на собствениците на сградата. В срок от една седмица след датата на провеждане на огледа, в стая 2, етаж 12 на Общината , всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа ще се проведе изслушване на заинтересуваните по случая лица. В случай, че някой от собствениците или официално упълномощен негов представител не се яви на огледа или изслушването, становището му по констатациите и заключенията на комисията ще бъде прието за положително и процедурата ще бъде продължена. Необходимо е всички присъстващи да носят документи за собственост. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

№11/ТР-1270 гр.Перник-01.03.2011 г. Община Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на част от кв.190 по регулационния план на гр.Перник, кв.”Тева”, като: 1.С план за регулация поземлени имоти с идентификатори 507.8806 и 507.8807 по кадастралната карта на гр.Перник се урегулират в два нови УПИ ІІ-507.8806 и УПИ ІІІ-507.8807, отредени за “За обслужващи дейности”, при което се изменя регулацията на УПИ І “За обществено обслужващи дейности” и уличната регулация на улица с ОТ 102-ОТ 103-ОТ 106-ОТ 107-ОТ 108-ОТ 109-ОТ 173 в кв.190. 2.С план за застрояване се определя зона на застрояване в новообразуваните УПИ ІІ-507.8806 и УПИ ІІІ-507.8807 с начин на застрояване-свободно и характер на застрояване за нискоетажно застрояване. Заинтересуваните страни на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на Община Перник. За справка-етаж 12, стая №6 ЗАМ. КМЕТ: /арх. М.МИХАЙЛОВ/

О Б Я В А

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на ПИ 1775, ПИ 1776, ПИ 1777, ПИ 1778, ПИ 1759, ПИ 1774, ПИ 1775, ПИ 1905, ПИ 1773, ПИ 1772, ПИ 1771, ПИ 1769, ПИ 1962, ПИ 1760, ПИ 1761, ПИ 1905, ПИ 4998, ПИ 4992 в кв.126, 127 и 120 по плана на с. Рударци, община Перник, който се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6 . В едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д

№…………… гр.ПЕРНИК,…………………..2011г. На основание чл.129, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и протокол №39-7 от 09.12.2010 год. на ОбЕСУТ при Община Перник, ОДОБРЯВАМ: Проекта за ПУП-ПР и ПЗ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ VІ ”За стопански дейности” в кв.115 по плана на гр.Перник, кв.”Ралица”, като: 1.С план за регулация се изменят регулационните линии на УПИ ХХ VІ ”За стопански дейности”, като минават по имотни граници на ПИ 55871.509.330, при което се изменя североизточната дворищно-регулационна линия на УПИ ІІІ-9411, 2748. Отреждането на УПИ ХХ VІ-509.330 се променя в терен “За жилищно строителство”, кв.115 2.С план за застрояване се определя зона за застрояване в УПИ ХХ VІ-509.330 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване, устройствена зона /Жм/ и начин на застрояване-свободно според зелените линии, цифри, щрихи за регулацията и червени и черни линии и сини букви за застрояването на приложената към тази заповед скица МОТИВИ: В Община Перник е постъпила молба вх.№10/ТР-5568/05.08.2010г. Бойко Петров Василев, живущ в гр.Перник, ул.”Веслец” №5 и издадено предписание №133/26.07.2010г. на Кмета на Община Перник на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ и становище по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ от гл.архитект на Община Перник е изготвен ПУП-ПР и ПЗ /по възлагане на проектирането от заинтересуваните лица/. Проектът е обявен на заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. По проекта не са постъпили възражения в Община Перник. Налице са основанията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на действуващия подробен план. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица, съобразно разпоредбата на чл.61 от АПК. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Перник по реда на АПК пред Пернишки административен съд. КМЕТ: /Р.ЯНАКИЕВА/

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, област Перник на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че с протокол № 3 – 3 от 17.02.2011г. на Комисията назначена със заповед № 585/ 06.04.2009г. на Кмета на Община Перник, е приет проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността “Равни рид”, с. Дивотино, общ.Перник, за поземлен имот № 135.199 На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “ Държавен вестник “ , заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до Кмета на Община Перник. За справка : етаж 12, стая 12 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перник, област Перник, съобщава на всички собственици на дялове в бившата тухларна фабрика в гр.Батановци, община Перник, че във връзка с постъпила докладна записка от Кмета на гр.Батановци, на основание чл. 196, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, на 21.04.2011г. от 10,00 часа ще се извърши оглед на сградата на място от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Перник в присъствието на собствениците на сградата. В срок от една седмица след датата на провеждане на огледа, в стая 2, етаж 12 на Общината , всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа ще се проведе изслушване на заинтересуваните по случая лица. В случай, че някой от собствениците или официално упълномощен негов представител не се яви на огледа или изслушването, становището му по констатациите и заключенията на комисията ще бъде прието за положително и процедурата ще бъде продължена. Необходимо е всички присъстващи да носят документи за собственост. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

11 /СЛУ- 141 / 1 0 . 0 1 . 20 11 г. гр. Перник Община Перник, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработена специализирана план схема към проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за трасе на обект: „Кабелна мрежа за разпространение на радио и телевизионни сигнали и кабелен интернет, върху съществуваща стълбовна разпределителна ел. мрежа 220/380V, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, разположена на територията на с. Ярджиловци, община Перник. Специализирана план схема към проект за ПУП е обявена в “Държавен вестник” бр. 14 от 15.02.2011 г. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая № 5, етаж 12 /община Перник/ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП, до общинската администрация. а справка : 12 етаж, стая № 5 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д

№…………… гр.ПЕРНИК,…………………..2010г. На основание чл.129, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и протокол №41-16 от 16.12.2010 год. на ОбЕСУТ при Община Перник, ОДОБРЯВАМ: Проекта за ПУП-ПР и ПЗ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІХ в кв.88 по плана на с.Студена, община Перник, като: 1.С план за регулация се изменя регулацията на УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІХ. Урегулирани поземлени имоти VІІІ и УПИ ІХ се отреждат за ПИ 1418 и ПИ 1419 в кв.88. 2.С план за застрояване се определя зона за застрояване в УПИVІІІ-1418 и УПИ ІХ-1419 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване, устройствена зона /Жм/ и начин на застрояване-свободно според зелените линии, цифри, щрихи за регулацията и червени и черни линии и сини букви за застрояването на приложената към тази заповед скица МОТИВИ: В Община Перник е постъпила молба вх.№10/ТР-2408/07.04.2010г. от Емилия Христова Митова, живуща в гр.София, ж.к.”Люлин” №008, вх.Б, ап.3 и издадено предписание №5/16.01.2009г. на Кмета на Община Перник на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ и становище по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ от гл.архитект на Община Перник е изготвен ПУП-ПР и ПЗ /по възлагане на проектирането от заинтересуваните лица/. Проектът е обявен на заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. По проекта не са постъпили възражения в Община Перник. Налице са основанията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на действуващия подробен план. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица, съобразно разпоредбата на чл.61 от АПК. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Перник по реда на АПК пред Пернишки административен съд. КМЕТ: /Р.ЯНАКИЕВА/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 12 -ПР/201 1 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на: „ Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС” в имот №001002, местност „Кръст”, землището на с.Богданов дол, община Перник. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-12-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.������ � Svejo