Обяви

З А П О В Е Д

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.21 от НОАМТЦУ на Община Перник и във връзка с чл.66 ал.3 от ЗМДТ,

УТВЪРЖДАВАМ,

Анализни цени за определяне на еднократно събиране и транспортиране на битови отпадъци до депо за обезвреждането им, по видове съдове, както следва:

 1. За кофа тип „Мева” с вместимост 110 литра – 1,76лв.
 2. За контейнер тип „Бобър” с вместимост 1,1куб.м – 10,07лв.
 3. За контейнер с вместимост 4,2 куб.м – 53,1strong4лв.

Настоящата заповед да се връчи на всички заитересовани длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се оповести публично на интернет страницата на Община Перник. КМЕТ: РОСИЦА ЯНАКИЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ – ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПО ЧЛ.20 АЛ.1 Т.2А И СЪГЛАСУВАНЕТО ИМ СЪС СЕКТОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ” Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСЯКА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ДА БЪДЕ ОКОМПЛЕКТОВАНА СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Утвърдена от РИОСВ фирмена програма за управление на дейностите с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците, 2. Справка за списъчен състав на работниците и служителите. КМЕТ: РОСИЦА ЯНАКИЕВА

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, Област Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е постъпило искане от собствениците на поземлени имоти с идентификатор 55871.515.9877; 55871.515.9878 и 55871.515.9879 по КК на гр.Перник, кв.”Изток” за промяна предназначението им, съгласно чл.62а, ал.3 от ЗУТ, като:

 1. С плана за регулация ПИ №№55871.515.9877, 55871.515.9878 и 55871.515.9879 да се урегулират по имотни граници в УПИ ІІ-, който да се отреди за –За паркинг, ремонт и поддържане на транспортни средства, при което ще се промени регулацията на УПИ І-За озеленяване в кв.26 по действащия регулационен план на гр.Перник, кв.”Изток”.
 2. С плана за застрояване да се определи устройствена зона с показатели за Пп /предимно производствена/ и начин на застрояване /свободно/.

По реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ на 18.07.2011г. от 10.00 часа в сградата на Община Перник, етаж 12, стая 1, ще се проведе обществено обсъждане на проекта за ПУП-ПРЗ. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ РОСИЦА ЯНАКИЕВА-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ОТНОСНО:

Проект за частично изменение на Териториален устройствен план на с.Кладница, местност “Църните ниви”, община Перник, като поземлени имоти №№018031, 018043 и 018044 по КВС се включват в строителните граници на селото и се преотреждат за жилищна зона с малка височина, плътност и интензивност на застрояване. М О Т И В И: Проектът за изменение на териториален устройствен план на с.Кладница, община Перник е изготвен въз основа на предписание №271/14.10.2008г. на Кмета на Община Перник, съгласно чл.124, ал.3 от ЗУТ и становище от Главния архитект, съгласно чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ. На 21.05.2007г. в сградата на кметство с.Кладница, община Перник е проведено обществено обсъждане на което е дадено положително становище за изменение на действащия ТУП на с.Кладница. С Протокол №10 от 03.07.2008г. и Решение №165 на Общински съвет-Перник е прието предложението за започване процедура за промяна на действащия ТУП /териториален устройствен план/ на с.Кладница, одобрен със Заповед №РД-02-14-222/17.05.1987г. на КТСУ, изменен с Решение №292/28.04.2005г. на Общински съвет-Перник за поземлени имоти 018044, 018031 и 018043 по КВС на с.Кладница, община Перник. С протокол №38-12/30.10.2009г. на Общинският експертен съвет по устройство на територията, съгласно чл.127, ал.3 от ЗУТ е приет проекта за частично изменение на ТУП на с.Кладница за поземлени имоти 018044, 018031 и 018043 по КВС. П Р Е Д Л А Г А М Общинския съвет да вземе следното Р Е Ш Е Н И Е: На основание чл.127, ал.6 от ЗУТ одобрява проекта за частично изменение на Териториален устройствен план /ТУП/ за поземлени имоти №№018031, 018043 и 018044 по КВС на с.Кладница, като се включват в строителните граници на селото и се преотреждат за жилищна зона с малка височина, плътност и интензивност на застрояване. КМЕТ: /Р.ЯНАКИЕВА/ О Б Я В А Община Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №748 от Протокол №6 от 03.05.2011г. на Общински съвет-гр.Перник е одобрен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване за смяна предназначението на поземлени имоти /ПИ/ 501011 и ПИ 501013 по ПНИ на м.”Черешите” в землището на с.Драгичево, Община Перник, при което: 1.С план за регулация от терена на ПИ 501011 се образува УПИ V-501011, кв.80 и от терена на ПИ 501013 се образува УПИ VІ-501013, кв.83. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти се отреждат за нискоетажно жилищно строителство. Продължава се трасето на улица с ОТ 283, при което се предвиждат нови осови точки ОТ 28301 и ОТ 283027 2.С план за застрояване се определя устройствена зона /Жм/ с показатели за нискоетажно жилищно строителство в новообразуваните УПИ V-501011, кв.80 и УПИ VІ-501013, кв.83 и начин на застрояване-свободно. Проекта за ПУП-ПР и ПЗ се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6 . Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №748 от Протокол №6 от 03.05.2011г. на Общински съвет-гр.Перник е одобрен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на . На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да разгледат проекта и да направят писменни възражения, относно Решение №747 от Протокол №6 от 03.05.2011г. на Общински съвет-гр.Перник по реда на АПК чрез Кмета на Община Перник пред Пернишки административен съд. Проектът и Решение №748 се намират в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6 . ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-57-ПР/2011 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в имот №55871.509.50, гр.Перник, ул.Горно могиличе 88. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-45-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението. С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-58-ПР/2011 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за: Газификация на гр.Перник, с подобекти: 1.Разпределителен газопровод от ГРС-Перник до ОИС-Перник. 2.Газоразпределителна мрежа в гр.Перник Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-47-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението. О Б Я В А Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация на част от кв.125, кв.126 и кв.127 по плана на гр.Перник, кв.”Изток”, като: Променя се регулацията на улици с ОТ 479-ОТ 47902 и се удължава с нови ОТ 47903-ОТ 51902 и улица с ОТ 472-ОТ 473, при което се изменя регулацията на УПИ І в кв.127 на УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІV в кв.126 и УПИ І в кв.125. Образува се нов квартал 254 в който попадат УПИ ІV ”За жилищно строителство, обществено обслужващи дейности”, УПИ ІІ-6184 ”За обществено обслужващи дейности” УПИ V, който се отрежда за ПИ 514.9560 и УПИ VІ-514.6909”За обслужващи и стопански дейности” Проекта се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6 . В едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, ОБЩИНА ПЕРНИК СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ, че РЕШЕНИЕ № 777 от 30 ЮНИ 2011 г. на Общински съвет Перник, за одобрение на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Участък М1 АМ „Люлин” км.0+000 – км. 19+135.21; Подобекти:Виадукт при км. 12+000; Пътна варианта на път ІV-18017 „София – Големо Бучино”, землище на с. Големо Бучино, община Перник; ПУП-ПП–Ел. проводи и газопроводи–горски фонд, землище на с. Люлин и с. Големо Бучино, община Перник; ПУП-ПП–горски фонд с отчуждения за външно кабелно захранване на тунели; ПУП-ПП поземлен фонд с отчуждения за водопроводи ПЕВП Ф-32 при км. 14+825 и СТ Ф-159 при км. 14+140 и външно кабелно захранване при км. 7+320, км. 10+100 и км. 14+700, землище с. Големо Бучино, община Перник; ПУП-ПП Ел. проводи и газопроводи–селскостопански фонд, землища на с. Големо Бучино и гр. Перник- Изток, еобявено в Държавен вестник бр. 58 от 29. 07. 2011 г. На основание чл. 215, ал.4 ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване чрез община Перник до Административен съд гр. Перник . ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 47 -ПР/201 1 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Малка високочестотна леярска пещ за черни метали и пункт за изкупуване на черни и цветни метали в ПИ 55871.502.993 , гр.Перник. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-47-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ- 45 -ПР/201 1 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Пункт за изкупуване на черни и цветни метали и разкомплектоване на ИУМПС-гр.Батановци . Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-45-ПР/2011 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, област Перник на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността “Зад Будилица” в землището на с. Люлин, община Перник, приет с протокол №11 – 9 от 23.06.2011г. на Комисията назначена със заповед № 921/ 01.06.2011г. на Кмета на Община Перник за имот пл.№ 133.176. На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “ Държавен вестник “ , заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до Кмета на Община Перник. За справка : етаж 12, стая 12 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, Област Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е постъпило искане от собствениците на поземлени имоти с идентификатор 55871.515.9877; 55871.515.9879 и 55871.515.9879 по КК на гр.Перник, кв.”Изток” за промяна предназначението им, съгласно чл.62а, ал.3 от ЗУТ, като:

 • С плана за регулация ПИ №№55871.515.9877, 55871.515.9878 и 55871.515.9879 да се урегулират по имотни граници в УПИ ІІ-, който да се отреди за –За паркинг, ремонт и поддържане на транспортни средства, при което ще се промени регулацията на УПИ І-За озеленяване в кв.26 по действащия регулационен план на гр.Перник, кв.”Изток”.
 • С плана за застрояване да се определи устройствена зона с показатели за Пп /предимно производствена/ и начин на застрояване /свободно/.

По реда на чл.121, ал.1 от ЗУТ на 1 8.07.2011г. от 10.00 часа в сградата на Община Перник, етаж 12, стая 1, ще се проведе обществено обсъждане на проекта за ПУП-ПРЗ. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Покана за представяне на тръжни предложения (ППТП)

Дата: 28 .06.2011 г. Заем от Световна банка №: 7612 – BG Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване

 • Министерство на труда и социалната политика получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проекта за социално включване, като част от средствата от този заем ще бъдат използвани за извършване на легитимни плащания по договора за СМР по Проект „Във фокус – семейството”– гр. Перник .
 • Община Перник – бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект „Във фокус – семейството”– гр. Перник .
 • Тръжната документация (и допълнителни екземпляри от нея) може да бъде закупена от община Перник , гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски” № 1, срещу такса, неподлежаща на възстановяване, в размер на 100 (сто) лева с включен ДДС за всеки комплект.Заинтересованите кандидати за участие в търга могат да получат допълнителна информация на същия адрес, стая 6, етаж 13, тел. 076/684 275, инж. Панайотов, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа .
 • Тръжните предложения трябва да са валидни за срок от 90 календарни дни , след датата на отваряне на тръжните предложения и да бъдат придружени от Гаранция за участие в търга в размер на 3 0 00 (три хиляди) лв .
 • Кандидатите подават тръжните си предложения в община Перник , гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски” № 1 , до или преди 16:00 часа на 28.07.2011 г. Електронни документи не са позволени . Тръжните предложения ще бъдат отворени физически в присъствието на кандидатите, които пожелаят да присъстват лично на сесията по откриването на търга.
 • Тръжните предложения, получени след изтичане на крайния срок, ще бъдат отхвърлени и върнати неразпечатани на кандидатите.

О Б Я В А

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №747 от Протокол №6 от 03.05.2011г. на Общински съвет-гр.Перник е одобрен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на част от кв.126, кв.128, кв.129 и кв.920 по плана на с.Рударци, община Перник. На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ в 14 дневенсрок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник”, /бр.46/17.06.2011г./ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта и да направят писменни възражения, относно Решение №747 от Протокол №6 от 03.05.2011г. на Общински съвет-гр.Перник по реда на АПК чрез Кмета на Община Перник пред Пернишки административен съд. Проектът и Решение №747 се намират в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6 . ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В А

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №725 от Протокол №3 от 18.03.2011г. на Общински съвет-гр.Перник е одобрен проект за частично изменение на териториален устройствен план за част от кв.10 по плана на гр.Перник, кв.”Църква”. На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ в 14 дневенсрок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” /бр.34 от 29.04.2011г./, заинтересуваните лица могат да разгледат проекта и да направят писменни възражения, относно Решение №725 от Протокол №3 от 18.03.2011г. на Общински съвет-гр.Перник по реда на АПК чрез Кмета на Община Перник пред Пернишки административен съд. Проектът и Решение №725 се намират в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6 . ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ������ � Svejo