Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-29-ПР/2012 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложениеза изграждане на: „Електроцентрала Биомаса” с ел.мощност 5 MW в поземлен имот с идентификатор№55871.100.12, кв.Църква, местност Подничаревец.

Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-29-ПР/2012 г. се подават в сектор «Комунални дейности и Екология» до 14 дни след оповестяване на съобщението.

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-30-ПР/2012 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложениеза изграждане на: „Електроцентрала Биомаса” с ел.мощност 5 MW в поземлен имот с идентификатори №55871.100.4 и №55871.100.5, кв.Църква, местност Подничаревец.

Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-30-ПР/2012 г. се подават в сектор «Комунални дейности и Екология» до 14 дни след оповестяване на съобщението.

 

 

На основание чл.38 ал.13 от НВМОП и във връзка с провеждане на открит конкурс по реда на НВМОП с предмет ”Извършване на строително и монтажни работи на обект”Възстановяване на р.Струма и укрепване на бреговете в района на кв. Бела вода, Община Перник-първи етап”,  открит с Решение № 63 от 03.02.2012г. на Кмета на Община Перник, на 17.05.2012г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Перник, гр.Перник ще се проведе открито заседание на комисията, назначена със заповед № 403/ 08.03.2012г. на Кмета на Община Перник, изменена със заповед № 524/ 28.03.2012г. на Кмета на Община Перник, за оповестяване на ценовите оферти на участниците.

О Б Я В Л Е Н И Е №12/ТР-301 гр.Перник-18.01.2012 г.

Община Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 55871.504.1368 в кв.188 по плана на гр.Перник, кв.”Байкушева махала”, като: 1.С план за регулация ПИ 55871.504.1368 се урегулира в УПИ V-504.1368, при което се изменя регулацията в североизточна посока на УПИ ІІ-503, УПИ ІV-465 и УПИ ІІІ-466 в кв.188. Прокарва се тупикова улица с ОТ 1519-ОТ 1518. 2.С план за застрояване се определя зона на застрояване в новообразуваният УПИ V-504.1368 с начин на застрояване-свободно, характер на застрояване за средноетажно жилищно строителство и устройствена зона /Жс/. Заинтересуваните страни на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на Община Перник. За справка-етаж 12, стая №6

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-17-ПР/2012 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на Хипермаркет в нов УПИ ХVІ, в кв.132 по плана на кв.Изток, община Перник.

Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-17-ПР/2012 г. се подават в сектор «Комунални дейности и Екология» до 14 дни след оповестяване на съобщението.

ЗАПОВЕД

На основание чл.129, ал.2 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и протокол №6-9 от 23.02.2012год. на ОбЕСУТ при Община Перник ОДОБРЯВАМ: Проекта за ПУП-ПР и ПЗ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-1155 в кв.96 по плана на с.Рударци, община Перник, като: 1. С план за регулация от терена на УПИ ІІІ-1155 се образува нов УПИ ІХ-1155, при което се изменя регулацията на УПИ ІІІ-1155, УПИ І1156 и УПИ ІІ-1154в кв.96. 2. С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради в УПИ ІІІ-1155 и УПИ ІХ-1155 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм според зелените линии, цифри и щрихи за регулацията и черни линии и сини букви и цифри за застрояването на приложената към тази заповед скица

МОТИВИ: В Община Перник е постъпило заявление вх.№11/ТР-7474 от 17.11.2012г. от Лиляна Темелкова Милева, живуща в гр.Перник, ул.”Отец Паисий” бл.98, ап.1, вх.А за процедиране и одобряване на проект за ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-1155 в кв.96 по плана на с.Рударци, община Перник. На основание становище, издадено от Гл.архитект на Община Перник по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ и издадено предписание №169/27.10.2011г. на Кмета на Община Перник по чл.135, алот ЗУТ е изготвен ПУП-ПР и ПЗ /по възлагане на проектирането от заинтересуваните лица/. Проектът е обявен на заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.3от ЗУТ. По проектане са постъпили възражения в Община Перник. Налице са основанията на чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ за изменение на действуващия подробен план. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица, съобразно разпоредбата на чл.61 от АПК. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Перник по реда на АПК пред Пернишки административен съд

/Р.ЯНАКИЕВА/

О Б Я В Л Е Н И Е №12/ТР-301 гр.Перник-18.01.2012 г.

Община Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 55871.504.1368 в кв.188 по плана на гр.Перник, кв.”Байкушева махала”, като: 1.С план за регулация ПИ 55871.504.1368 се урегулира в УПИ V-504.1368, при което се изменя регулацията в североизточна посока на УПИ ІІ-503, УПИ ІV-465 и УПИ ІІІ-466 в кв.188. Прокарва се тупикова улица с ОТ 1519-ОТ 1518. 2.С план за застрояване се определя зона на застрояване в новообразуваният УПИ V-504.1368 с начин на застрояване-свободно, характер на застрояване за средноетажно жилищно строителство и устройствена зона /Жс/. Заинтересуваните страни на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на Община Перник. За справка-етаж 12, стая №6 ЗАМ. КМЕТ: /арх. М.МИХАЙЛОВ/ Н-К ОТДЕЛ “ТСУ”: /инж. Р.АНТОВ/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Перник, област Перник, съобщава на всички собственици на дялове в бившата тухларна фабрика в гр. Батановци, община Перник, че във връзка с постъпили множество сигнали относно опасното състояние на сградата, застрашаваща живота и здравето на преминаващите около нея хора, на основание чл.196, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, на 08.05.2012г. от 10,00 часа ще се извърши оглед на сградата на място от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Перник.
Присъствието на собствениците на дялове в бившата тухларна фабрика е задължително!
В срок от една седмица след датата на провеждане на огледа, в стая 2, етаж 12 на Общината, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа ще се проведе изслушване на заинтересуваните по случая лица.
В случай, че някой от собствениците или официално упълномощен негов представител не се яви на огледа или изслушването, становището му по констатациите и заключенията на комисията ще бъде прието за положително и процедурата ще бъде продължена.
Необходимо е всички присъстващи да носят документи за собственост.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-10-ПР/2012 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Пункт за изкупуване на черни и цветни метали, пластмаси и разкомплектоване на ИУЕЕО” в УПИ ХVІІІ37, кв.157, кв.Изток, община Перник. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-10-ПР/2012 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

О Б Я В Л Е Н И Е №11/ТР-7474 гр.Перник-17.11.2011 г.

Община Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план на застрояване на УПИ ІІІ-1155 в кв.96 по плана на с.Рударци, община Перник, като: 1.С план за регулация се изменят вътрешните регулационни линии на УПИ ІІІ-1155, които преминават по съществуващи имотни граници . УПИ ІІІ-1155 се разделя на два УПИ ІХ-1155 и УПИ ІІІ-1155 в кв.96. 2.С план за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради в УПИ ІХ-1155 и УПИ ІІІ-1155. Заинтересуваните страни на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на Община Перник. За справка-Община Перник, етаж 12, стая №6

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-03-ПР/2012 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” в поземлен имот с идентификатор 55871.515.6390, по кадастралната карта на гр. Перник. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-03-ПР/2012 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-04-ПР/2012 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Сгради с предназначение за обществено-обслужващи дейности-за хотел”, находящи се в поземлени имоти с №№13007, 13008 и 13009, местност „Валого” в землището на с.Драгичево, община Перник. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-04-ПР/2012 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-05-ПР/2012 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” в поземлен имот с идентификатор 55871.509.50, по кадастралната карта на гр. Перник. Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-05-ПР/2012 г. се подават в сектор Екология до 14 дни след оповестяване на съобщението.

О Б Я В А

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на поземлени имоти в квартали-кв.58, кв.124, кв.131 кв.132, кв.141, кв.142 и кв.166 по плана на гр.Перник, кв.”Изток”, като: 1.С план за регулация от терените на поземлени имоти /ПИ/ 6806, ПИ 6810, ПИ 6811, ПИ 6812, ПИ 6813, ПИ 6814, ПИ 6815, ПИ 6816, ПИ 7950, ПИ 7977, ПИ 7978, ПИ 7979, ПИ 9567, ПИ 9568, ПИ 9583, ПИ 9584, ПИ 9585 и ПИ 9586 се образува нов УПИ ХVІ “За търговски дейности-хипермаркет и трафопост” в кв.132, при което отпада част от улица с ОТ 8109-ОТ 9109-ОТ 9110-ОТ 9112. Заличават се УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV и УПИ ХV в кв.132 и УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV и УПИ ХV в кв.131. Обособява нов УПИ LХХІІ “За озеленяване” в кв.131 и нов УПИ LХХІІ “За озеленяване” в кв.132. Корегира се сервитута на съществуващия газопровод. Изменя се уличната регулация на улици с ОТ 405-ОТ 477-ОТ 240-ОТ 46502-ОТ 249, ОТ 250-ОТ 476, ОТ 46502-ОТ 46501, ОТ 244-ОТ 245-ОТ 246 и се създава кръгово кръстовище с осови точки ОТ 1249-ОТ 1250-ОТ 4430-ОТ 5730-ОТ 1245-ОТ 2245-ОТ 18109-ОТ 1476-ОТ 2476-ОТ 1477-ОТ 56501, при което се изменя регулацията на УПИ І “За жилищно строителство и обществено обслужване” в кв.124, на УПИ І “За жилищно строителство и трафопост” в кв.58 и на УПИ І “За жилищно строителство и обслужващи дейности и търговия” в кв.166 . 2. С план за застрояване се определя зона на застрояване в новообразувания УПИ ХVІ “За търговски дейности-хипермаркет и трафопост” с показатели за устройствена зона-Соп. Определя се зона на застрояване в УПИ І-6808. Проекта се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6, сл.тел.№076/684-260. В едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”/брой 6 от 20.01.2012г./ на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАФИК НА УЧАСТИЯТА В ДЕТСКА МАСКАРАДНА ЩАФЕТА “ДА БЪДЕ” СУРВА 2012

16.01.2012г. ЦДГ №2 “РОДОЛЮБЧЕ” 17.00ч., Място на провеждане: ОДК 17.01.2012г. ОДЗ №1 “МИНЬОРЧЕ” 11.00 ч., Място на провеждане: ОДЗ №1 18.01.2012 г. ЦДГ №3 “ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ” 11.00ч. , Място на провеждане ЦДГ№3 18.01.2012 г. ОДЗ №4 “ЧУДЕН СВЯТ” 16.00 ч., Място на провеждане: ОДЗ№4 19.01.2012г. ЦДГ №6 “БЪЛГАРЧЕ” 11.00ч. , Място на провеждане: ЦДГ №6 19.01.2012г. ЦДГ “ВЕЛА ПЕЕВА” 16.00ч. , Място на провеждане: ЦДГ №5 20.01.2012г. ЦДГ №8 “ ИЗВОРЧЕ” 11.00ч. , Място на провеждане:ЦДГ №8 20.01.2012г. ЦДГ №7 “ПРОЛЕТ” 16.00ч. , Място на провеждане: ЦДГ 7 23.01.2012г. ОДЗ №9 “КАЛИНА МАЛИНА” 11.00 ч. , Място на провеждане: ОДЗ №9 23.01.2012г. ОДЗ №14 “СЛАВЕЙЧЕ” 16.00ч., Място на провеждане: ОДЗ №14 24.01.2012г. ЦДГ №12 “РАДОСТ” 11.00ч. , Място на провеждане: ЦДГ №12 24.01.2012г. ОДЗ №11 “ЗНАМЕ НА МИРА” 16.00ч., Място на провеждане: ОДЗ №11 25.01.2012г. ОДЗ “ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА” 11.00 ч. , Място на провеждане: ОДЗ “В. Терешкова” 26.01.2012г. ЦДГ №15 “РАЙНА КНЯГИНЯ” 17.00Ч. , Място на провеждане: ОМД

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКО МАСКАРАДНО ДЕФИЛЕ „ СУРВАКАРИАДА”

Във връзка с 21-вото издание на Международния маскараден фестивал „СУРВА” – Перник 2012г. и с цел приобщаване на младите хора към обогатяване и развиване на маскарадните традиции, Община Перник и Организационния комитет на фестивала организират младежко маскарадно дефиле под надслов :„СУРВАКАРИАДА”

УЧАСТНИЦИ:

Всички желаещи ученици от училищата на територията на община Перник.Всяко училище участва с една група.

ИЗИСКВАНИЯ :

Учениците трябва да бъдат на възраст от 10 до 19 години.

Костюмите на участниците да интерпретират българските и световни маскарадни традиции.

За да бъде изготвен график за провеждане на дефилето е необходимо заявките да бъдат подадени в дирекция „Образование и култура” на Община Перник , до 16.01.2012г. Дефилето няма конкурсен характер.

ПРОВЕЖДАНЕ: 27 януари от 14.00 до 16.30 ч.

МЯСТО: Площад „Кракра”

Р Е Г Л А М Е Н ТЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „ Фестивална палитра”

За втора поредна година във връзка с провеждането на ХХІ Международен маскараден фестивал, Община Перник и Организационният комитет на фестивала обявяват конкурс под надслов: „ФЕСТИВАЛНА ПАЛИТРА”

УЧАСТНИЦИ: Всички желаещи ученици от училищата на територията на община Перник. Всеки ученик участва с 1 / една / рисунка . ИЗИСКВАНИЯ към творбите: 1. Тема: Традицията „Сурва” 2. Материал: Картон с размери не по- малки от формат А-3. 3. Техника: Свободна – Темперна, Акварел, Графика, Колаж, Апликация 4. Срок: Всички рисунки се подават в срок до 17.01.2011г. в Художествена галерия – Перник , пл. „ Кракра” № 1 – Дворец на културата , етаж – 2. На гърба на всяка рисунка следва да бъде изписана информация, съдържаща: – Име на автора, училище, възраст и клас – Наименование на творбата. КЛАСИРАНЕ: Класирането се извършва от професионално жури. Най – добрите 30 рисунки ще бъдат отличени с награда. Откриване на изложбата с отличените творби – 26 януари 2012 г., 11.00 ч. – галерия „При Кмета”.������ � Svejo