Обяви

 

Общинско предприятие „Пазари” – гр. Перник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Управлението на ОП „Пазари” – Перник уведомява търговците и земеделските производители, че на 4 и 5 септември 2012г. ще се извърши проверка на кантарите от представители на Българския институт по метрология.

Управител на ОП „Пазари”: /Д. Дойчинов/

Обява – инвестиционно намерение на фирма Колхида Метал

О Б Я В А

 

            Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ  СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация на част отквартали 1 и 2 по плана на гр.Перник, кв.”Клепало”, като:

             С план за регулация се изменят уличните регулационни линии на улица с ОТ 13-ОТ 22, които се поставят в съответствие с кадастралната карта на гр.Перник. 

            Проекта се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, пл.”Св.Иван Рилски” 1А, етаж 12, стая 6, сл.тел.№076/684-260.

           В едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”/бр.53 от 13.07.2012г./ на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

                                                                  

                                                                   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

       

Обява от САВИЯ ЕООД

ОБЩИНА ПЕРНИК И ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА МФМИ „СУРВА”

На основание на Заповед № 1078 / 04.07.2012г. на Кмета на Община Перник ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за създаване на проект за рекламни материали за ХХІІ Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник 2013 І. Регламент на конкурса 1. Конкурсът ще се проведе в категорията: 1.1. Проект на пакет рекламни материали а) плакат б) еднолистен календар в) покана с плик г) грамота д) диплом е) торбичка ж) бадж з) папка Задължителни елементи: – лого на фестивала – лого на FECC – герб на Община Перник – лого на Перник – Европейска фестивална столица – слоган „Ликувай по Сурва!” 2. Конкурсът е отворен за всички автори 3. Проектите се представят до 01.ІХ.2012г. в Културно-информационния център. Предават се в запечатан плик, който съдържа хартиен и електронен носител и предполагаемо време за изработване на рекламните материали. Прилага се кратка биографична справка за автора. 5. Проектите ще бъдат оценявани от 5-членно жури, съставено от дизайнери и организатори на фестивала, което ще определи най-добрите проекти. 6. Класиралият се на първо място получава награда в размер на 500 лв. 7. Резултатите от конкурса се обявяват в 2-седмичен срок на сайта на Община Перник www.pernik.bg, сайта на фестивала www.surva.org, сайта на ОП КИЦ http://kicpernik.com и в медиите. ІІ. Проектите трябва да отговарят на следните условия: – да се запази цветовата гама на рекламните материали от ХХІ МФМИ „Сурва” – Перник 2012 *Вижте дизайна на www.surva.org – материалите да бъдат съобразени с традицията, естетиката и духа на фестивала – да отразяват фестивала като част от културното многообразие на обединена Европа – шрифтът, размерът на логото и текстовете са по преценка на автора *Логата може да намерите на сайта www.surva.org За допълнителна информация: гр. Перник, пл. Кракра № 10, Културно-информационен център, тел. 076/ 60 81 31, e-mail: kicpernik@gmail.com

Съгласно чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства  /ЗПБ/, община Перник обявява

 

РЕШЕНИЕ №286/06.04.2012 г. на МС

 

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от ЗПБ – строителни материали-доломити от находище „Студена” и с.Витошко, общ.Перник, област Перник на „МАГСТРОЙ” ООД-София, с концесионна площ с размер 229 386 кв.м и координати на граничните точки от №1 до №24 по контура на площта в координатна система „1970”, съгласно приложението.������ � Svejo