Обяви

Съобщение на Дирекция „Местни приходи“


З А П О В Е Д

 

№…………….

гр.Перник,………….2012 год.

 

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,

 

ОПРЕДЕЛЯМ :

 

1.Вида на услугите по чл. 62 от ЗМДТ, извършвани от Община Перник, за    периода 01.01.2013 год. – 31.12.2013 год., както следва:

1.1         сметосъбиране и сметоизвозване, включително разделно;

1.2         третиране на битови отпадъци в депа;

1.3         поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;

2.Честотата на сметоизвозване за периода от 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год., както следва:

2.1   за кофи тип “Мева” с вместимост 110 л – 52 пъти средно  годишно;

2.2   за контейнери тип “Бобър” с вместимост 1,1 куб.м – 280 пъти средно годишно;

2.3   за контейнери с вместимост 4,2 куб.м – 52 пъти средно годишно;

3.Райони, в които ще се извършват само услуги по третиране на отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

 

 

Гр. ПЕРНИК

1. Местностите – “Шамака”, “Паскач”, “Войниковец”, “Кулата”, “Кръсто”, “Албатица”, ”Крепок”, ”Цървеняк”, ”Ридо”, ”Мърморец”, ”Воденицата”, ”Под кулата”, ”Зарина махала”, ”Богова махала”, ”Умище”, “Шевърляк”, “Пешови ливади”, “Парлева махала”, м. “Прогон”, м. „Гложе”;

 2. Историческа местност „Кракра”-собственост на Министерството на културата, кв. Сини вир – всички незастроени  и неурегулирани имоти;

3. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ИЗТОК

1. Старо Мошино – всички незастроени и неуретулирани имоти, м. „Пейчинец”;

2. Местности – “Мавровица”, “Ладовица”, “Побиткамък”, ст. ”Металург”, ”Под линията”, “Османица” – всички незастроени и неурегулирани имоти;

3. ул.”Пушкин” всички незастроени и неурегулирани  имоти;

4. ул.”Некрасов” всички незастроени и неурегулирани имоти;

5. ул.”Лермонтов” всички незастроени и неурегулирани имоти;

6. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСВО ЦЪРКВА

1. ”Захаринова махала”- цялата

2. “Чешкарова махала”- цялата

3. Горна “Църква”- цялата

4. “Стара Църква”- цялата

5. “Балева махала”- цялата

6. ул.”Хр.Смирненски” – всички номера

7. ул.”Владайско въстание” – от № 54,56,58,60,87,89

8. Махала  ”Хаджийска” – ул. ”Добри Миланов” № 11

9. Местност “Ганьовец” – цялата

10.Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО КАЛКАС

1. Местности- “Шеверляк”, ”Ливаге”, ”Кръсто”, ”Ракьовец”, ”Байов дол”, ”Голямо бранище”, ”Мало бранище”, махала “Бранище”, ”Бара”,”Шамак”, над МТС и МТК, “Кереско”, “Средни дол”

2. Улици- “Люлякова”, ”Осъм”, ”Бистрица”, ул. ”Захари Зограф” № 107 и “Победа” от №41 до №57, ул.”Кладенец”, ул.”Вит”, ул. “Въча”, ул.”Съзлийка”№ 9

3. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО БЕЛА ВОДА

1. Махала “Разсолкова” от №340 до №399, местност „Осоето”

2. къщи под черквата- №286 и №303 А

3. ул.”Света гора” от №1 до №24

3. ул.”Иларион Макриополски” от №1 до № 10

4. ул-“Хан Маламир” от №1 до №8

5. ул.”Цар Симеон” от №6 до №14

6. ул.”Хан Пресиан” от №1 до №7

7. ул.”Ахелой” от №6 до №48

8. ул.”Хан Кубрат” от №1 до №17

9. ул.”Неофит Бозвели” от №1 до №9

10.ул.”Филип Тотьо” от №1 до №11

11.ул.”Иван Страцимир” от №2 до №4

12. рудник „Бела вода”ПИ 55871.521.1

13. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО СТУДЕНА

1. кв.”Шумнатица”;

2. кв.”Буката”;

3. кв.”Бугьовец”;

4. кв.”Опашиница”;

      5. кв.”Караджинец”;

6. кв.”Шарков дол”;

7. кв.”Рибарица”;

8. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ДИВОТИНО

1. Махали- “Тенов дол”, ”Света вода”, ”Ливаге”, ”Клюкова”, ”Герена”,

“Маркови върби”, “Габера”, ”Янкова”, ”Пладнище”, ”Равни рид”, и

“Кремик”;

2. Имоти, възставовени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО РАДУЙ

1. Махали- “Магерова”, ”Падината”, ”Джоргова”, ”Дренска” , “Шумака”, ”Петкова”;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО Г.БУЧИНО

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ЗИДАРЦИ

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ВИСКЯР

1. Махала “Топилище”;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

 

 

КМЕТСТВО РАСНИК

1. Местности ”Криво падине” и “Калачица”;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ЛЕСКОВЕЦ

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ЧЕРНА ГОРА

1. Махала “Ранчови”;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ПЛАНИНИЦА

1. Махала “Байрамов рид”;

2. Местност „Градище”;

3. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО СЕЛИЩЕН ДОЛ

1. Квартали- № 1-10 бр.имоти, №5-2 бр.имоти, №6-4 бр.имоти, №8-5 бр. имоти,№9-3 бр.имоти, №11-2 бр. имоти, №12-3 бр. имоти, №17-8 бр.имоти, №18-6 бр. имоти, №19-2 бр. имоти, №20-2 бр. имоти, №23-4 бр. имоти, №24-3 бр. имоти и №25-9 бр. имоти;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО КЛАДНИЦА

1. Кариера „Бъзговец”;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО БОГДАНОВ ДОЛ

1. ул. ”Теменуга”, ул. ”Г.С.Раковски”;

2. Махали – “Скочиловец”№20,18,29,31,29,23,40,23,13,9,28,8,42,  “Стаменова”;

3. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО КРАЛЕВ ДОЛ

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО РУДАРЦИ

1. Местност „Бански рид”;

2. Имоти, възтановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО БАТАНОВЦИ

1. Имоти,  възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ЛЮЛИН

1. Местности- “Мървака”, „Върли дол”, „Зад будилица, „Над шосето”, „Лесков дол”, „Стакьовец”, „Манастира”;

2. Имоти, възстановени  по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ДРАГИЧЕВО

1. Местности “Дол язовине”, „Старо село”;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО БОСНЕК

1. Махали – ”Шаркова”, ”Бикова”, ”Влахова”, ”Ковачка”, ”Джанбазка”;

2. Местности- “Грамаге”, ”Косматица”;

3. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО МЕЩИЦА

1. Местност – “Стопански двор”;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

1. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ЯРДЖИЛОВЦИ

1. Махала “Елесин дол”;

2. Имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, които не са в регулация.

 

КМЕТСТВО ЧУЙПЕТЛОВО– няма сметоизвозване.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме обществеността и всички заинтересовани лица, че е издадено Решение №ПЕ-42-ПР/2012 г. на РИОСВ гр.Перник да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложениеза изграждане на: Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в УПИ ІІІ, кв.243 по кадастралния и регулационен план на гр.Перник.

Становища, възражения или жалби относно издадено Решение №ПЕ-42-ПР/2012 г. се подават в сектор «Комунални дейности и Екология» до 14 дни след оповестяване на съобщението.

 ������ � Svejo