Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

№4392/28.08.2012 г.

Община Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за застрояване на ПИ по ПНИ на местността “Маркови върби”, с.Дивотино, община Перник, като:

С план за застрояване се определя зоната на застрояване в ПИ 54 с начин на застрояване-свободно, характер на застрояване за нискоетажно жилищно строителство и устройствена зона /Жм/.

Заинтересуваните страни на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от съобщението могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на Община Перник.

За справка: Сградата на Община Перник-етаж 12, стая №6 –––––––––––––––––––––––––––––––––-

На основание чл.129, ал.1 и чл.131 от ЗУТ, ОБЩИНА ПЕРНИК СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ  ЛИЦА, че с РЕШЕНИЕ № 295 от 08.11.2012 г. Общински съвет Перник ОДОБРЯВА проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Разширение и рехабилитация на В и К мрежа и реконструкция на ПСОВ–гр.Перник, по процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в англомерация с над 10 000 екв.ж., подобект: КАНАЛИЗАЦИЯ на кв. БЕЛА ВОДА, гр.Перник.

Решението е обявено в Държавен вестник бр. 98 от 11. 12. 2012 г.  

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, р            ешението подлежи на обжалване чрез община Перник до Административен съд гр. Перник .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Разрешение за проучване на строителни материали и подземни богатства

Заповед за освобождаване от такса битови отпадъци за 2013г.������ � Svejo