Град Перник е разположен в живописна котловина с надморска височина между 700 и 850 м. Тя е заобиколена от планините: Голо бърдо – от юг, Витоша – от изток, Люлин – от североизток. Градът е разположен по горното течение на р. Струма, по коритото на която минава един от най-старите търговски пътища на Балканите  –  София-Солун. Това е най-краткият път, свързващ Дунав с Беломорието.

В целия свят съществува поговорка: “Там, където има път, там животът се развива”. Перник е облагодетелстван в това отношение. На неговата територия времето е оставило богати свидетелства за културно-историческото развитие на този край. Много от тях, като Тракийското светилище в квартал Църква, останките от тракийската и средновековната крепост на хълма Кракра край Перник, църквите “Св. Георги” и “Св. Никола” в с. Студена имат национално значение. Ние, днешните обитатели на град Перник, живеем в млад и съвременен град с богата история и култура.

Добрите условия на живот – умерено-континентален климат, достатъчно вода и годна за обработка земя, наличието на гористи местности и залежи на глина и полезни изкопаеми – желязна руда, каменни въглища, злато, са причина за заселване на човека по тези земи още в VІ-то хилядолетие пр.н.е. За това свидетелстват археологическите находки на праисторическите селища в кв. Изток, Църква, Бела вода, хълма Кракра. Източноправославната църква определя 5508 г. пр.н.е. като начало на сътворението на света. По това време обитателите на Перник познават земеделието, грънчарството, добре са обработвали кост, кожи и камък. Намерените керамични предмети от праисторическия период са изключително елегантни по форма, с красива украса, неразгадани орнаменти. Богатите находки от този период показват Перник като част от тогавашната цивилизация. Река Струма е пътят, по който проникват влияния от Мала Азия и Средиземноморието, но от тук продължават към Средна Европа.

Най-старите писмени сведения в историческите извори са за траките. През VІ-ІV в. пр.н.е. селището Перник е обградено със здрави каменни стени, които обхващат площ от 35 дка. Намерените монети и керамика доказват, че градът е поддържал връзки с целия тогавашен Балкански свят. Близостта и преките връзки по течението на Струма с македонските културни центрове и гръцките градове по брега на Егейско море са дали отражение върху архитектурните елементи и градоустройството на крепостта – мощни крепостни стени, значителни постройки, култови сгради.

Тракийското светилище, посветено на здравоносните божества, е открито и проучено през 1971-1972 г. Със своята архитектура – свещен двор, жертвеник на открито и храм, както и с високохудожествено изработените оброчни плочи на Тракийския конник и статуетки на здравоносните божества, той е един от уникалните паметници на тракийската материална и духовна култура ІІ-ІV век.

Почитането на здравоносните божества, използването на водата за лечение, принасянето на дарове на боговете, празниците на веселието и радостта са елементи, които и днес се пазят в традиционната култура на населението в Пернишка община.

През VІІ век тук се заселват славяните. Животът на хълма Кракра продължава. Археологическите находки доказват значимата роля и място на Перник през Средновековието. Градът е важен военен, административен, стопански и културен център. Хронистите са запазили сведения за войводата Кракра Х-ХІ век. В тях той е характеризиран като мъж праведен и честен, нетърпящ ласкателства и подкупи и отличен във военното дело.

Християнството в земите на Пернишка община прониква още през ІІІ-ІV век. В очертанията на средновековната крепост на хълма Кракра са открити девет църкви. Според житието на Иван Рилски и той пребивава в пещери близо до Перник в определен период от време. Днес на територията на общината има 4 манастира и 16 църкви. Стенописната украса на някои от църквите са направени от художници от Самоковската художествена школа.

През ХІХ-ХХ век Перник става център на каменовъгленото производство, металургията и машиностроенето. На тази база той установява контакти със всички краища на света. В пернишките промишлени предприятия са работили специалисти и работници от Чехия, Германия, Полша, Австрия, Русия, Виетнам, Япония и др. Изградена е добра база за развитието на културата, спорта, туризма, просветното дело, здравеопазването и др.

Огнян Аспров

Исторически музей – Перник

Вашият коментар