9 . Женска либерална мрежа – Перник

9 . Женска либерална мрежа – Перник

Адрес: гр.Перник, пл.”Кракра”, Профсъюзен дом, ет.2

Телефон: ( 076 )60 36 66 , Теодора Дренска

e – mail : azproect@yahoo.com

Основна цел: Сдружението осъществява дейност, изразяваща се в обединяване усилията на членовете му в рамките на либерални, демократични и реформистки идеи с цел запознаване и популяризиране на либералната идеология, засилване влиянието на либералните, демократични и реформистки движения в България;развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество;информиране на обществеността за всички важни въпроси, касаещи европейската демокрация;анализиране, разяснителна работа, предложения за законодателни промени, касаещи жените; създаване и развитие на контакти с български и чужди организации с цел обмяна на опит и сътрудничество в контекста в евроинтеграционния процес; насърчаване участието на жените във всички сфери на политическия, икономически и интелектуален живот; оказване на подкрепа и съдействие на жени и техни организации да изразяват мнение по въпроси от основен техен интерес и свързани с „добро съществуване”, в т.ч. гарантиране равенство в правата и шансовете между мъже и жени с активна подкрепа на обществото; постигане на икономическа независимост на жените, като гаранция за тяхната независимост въобще, които позволяват успешно съвместяване на професионално развитие и семеен живот .������ � Svejo