34 . Териториална съюзна организация – Перник на Съюза на слепите в България

34 . Териториална съюзна организация – Перник на Съюза на слепите в България

Адрес : гр.Перник, ул. Радомир №1, вх. „В”, ет. 2, ст. 1

Телефон: 076/60-25-49, 0889 037 347, Соня Захариева

e – mail : sonigz @ gmail . com

Основна цел : Защита човешките, гражданските, сициалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото.������ � Svejo