21 . Регионална организация – Перник на Национална асоциация на сляпо- глухите в България (РО Перник на НАСГБ)

21 . Регионална организация – Перник на Национална асоциация на сляпо- глухите в България (РО Перник на НАСГБ)

Адрес : гр.Перник,ул. Радомир №1, вх. „В”, ет. 2, ст. 1

Телефон : 076/60-25-49, 0889 037 347, Соня Захариева – председател

e – mail : sonigz @ gmail . com

Основна цел: защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на сляпо-глухите; рехабилитация и социална интеграция на сляпо-глухите, тяхната равнопоставеност и пълноценно включване в обществото; подобряване качеството на живот на сляпо-глухите, личностната им реализация и повишаване на културното, образователното и професионалното им ниво; осигуряване достъпна информация, достъпност до заобикалящата среда и достъпни начини на общуване.������ � Svejo