Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

РешениеДокумент: Обявление за обществена поръчка (623933)
Възложител: Община Перник
Получен на: 16-09-2014
Преписка: 00589-2014-0022 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРНИК В ПРОЦЕСА НА НЕГОВОТО ИЗРАБОТВАНЕ
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Перник в процеса на неговото изработване във фази Предварителен проект и Окончателен проект. Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от Възложителя Технически спецификации и Писмо с изх. № 08-00-147-(1) от 03.06.2014 г. на РИОСВ – Перник относно Заданието за изработване на Общия устройствен план на Община Перник.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/11/2014 17:00

Обявление
Решение
Документация за участие
Забележка:
Променена документация
Решение за промяна
Протокол 2
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Решение
Протокол 1
Протокол 3
Протокол 4
Договор 49/20.03.2015г.


Документ: Обявление за обществена поръчка (623932)
Възложител: Община Перник
Получен на: 16-09-2014
Преписка: 00589-2014-0021 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРНИК
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на Общ устройствен план на Община Перник в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от Възложителя Технически спецификации и Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Перник
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/10/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие
Отговор на въпрос

Забележка:
Променя се срока за получаване на оферти – вместо 20.10.2014 г. – 16:30 – става 30.10.2014 г.
Променя се датата и часа на отваряне на офертите – вместо 21.10.2014 г. – става 31.10.2014 г.
Променя се крайния срок за получаване на документация – вместо 13.10.2014 г. става 23.10.2014 г.
Решение за промяна
Протокол

Решение
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3

СЪОБЩЕНИЕ:На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Перник” съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 17.11.2014 г. в 10:00ч. в Заседателната зала в сградата на Община Перник, пл. “Св. Иван Рилски” № 1А, гр. Перник 2300.
Резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници до този етап на процедурата по другите показатели за оценка са:
“ФОР РАЙС” ООД:
Подпоказател П 1 – Подход и методология за изпълнение на поръчката – 60 (шестдесет) точки
Подпоказател П 2 – Организация и разпределение на задачите – 40 (четиридесет) точки
Техническа оценка ТО = П 1+П 2 = 60 + 40 = 100 (сто) точки
“ИЕС ПРОЕКТ-2008” ЕООД
Подпоказател П 1 – Подход и методология за изпълнение на поръчката – 60 (шестдесет) точки
Подпоказател П 2 – Организация и разпределение на задачите – 20 (двадесет) точки
Техническа оценка ТО = П 1+П 2 = 60 + 20 = 80 (осемдесет) точки.
Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Перник

Договор

Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите


Документ: Обявление за обществена поръчка (623509)
Възложител: Община Перник
Получен на: 12-09-2014
Преписка: 00589-2014-0020 (—)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Възстановяване на сградата на ДКЦ „Първа поликлиника“, гр. Перник”
Описание: „Възстановяване на сградата на ДКЦ „Първа поликлиника“, гр. Перник” – възстановителните дейности на сградата включват фасадни и вътрешни строително-ремонтни работи.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/10/2014 16:30

Обявление
Решение
Документация за участие
Разяснения по зададени въпроси
Разяснения по зададени въпроси – 2
Разяснения по зададени въпроси

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Решение

Съобщение Заседанието по отваряне на ценовите предложения, съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП на Комисия, назначена със Заповед №1641/20.10.2014г. на Кмета на Община Перник, ще се проведе на 14.11.2014 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала, ет.1 на Община Перник.

Договор №138
Техническо предложение
Ценово предложение


Вашият коментар