Назначена е комисия за съставяне на Акт 15 по Проект „Канализация на град Перник“

В изпълнение на проект „Канализация на град Перник, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Кметът на Община Перник издаде заповед за назначаване на комисия за съставяне на Акт обр. 15, която да извърши проверка на изпълненото строителство в кв. „Калкас” и кв. „В. Левски”. Работата на комисията започна на 24 август. Изградената канализационна мрежа е над 23 км. В нея ще бъдат включени над 3 200 жители на двата квартала.

Във връзка с подготовката за предаване на обекта и пускането му в експлоатация, община Перник моли жителите на двата квартала да не извършват самоволни действия по включване в канализационната мрежа, както и да не се изхвърлят битови отпадъци в ревизионните шахти и канализацията.������ � Svejo