Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Важно!!! Временно е преустановено приемането на Заявления за интерес и финансова помощ по НПЕЕМЖС със заповед (Заповед) и писмо на МРРБ (Писмо) !!!!

Във връзка със стартиране на програмата на територията на Община Перник, съгласно утвърдените вече методически указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е необходимо:

I. Регистрация на сдружение /съгласно чл. 29 от Закона за управление на етажната собственост/.

Председателят на управителния съвет /управителят/ в 14 – дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация документи за вписване на сдружението в публичния регистър.

Необходимите документи са :
Заявление за създаване на сдружение
– Покана за свикване на ОС за учредване на СС – Приложение №1
– Протокол от залепване на поканата за учредване на СС – Приложение №2
– Протокол от проведено ОС на етажната собственост – Приложение №3
– Споразумение за създаване на СС – Приложение №4
– Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Забележка: В Приложения № 3, 4 и 9 в колоната “Идеални части от общите части”, сумата на процентите трябва да бъде равна на 100.

Важно!!! Документи за регистрация на сдружения на блокове в кв. Изток и кв. Мошино могат да се подават и в кметство Изток.

II. Заявяване на интерес за кандидатстване по програмата.
Сдружението на собствениците(СС) на жилищна сграда да предприеме като следваща стъпка подаването на заявление за интерес и финансова помощ с всички необходими документи към него.
Необходимите документи са :
– Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) – Приложение 5
– Справка за ССО по образец – Приложение №6
– Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“
– Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – Приложение №7 – копие, заверено „Вярно с оригинала“
– Протокол за поставяне на поканата по образец – Приложение №8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“
– Протокол от общото събрание на СС по образец – Приложение №9, съдържащ решения съгласно методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“
(когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец Приложение №12 от собствениците – нечленуващи в СС за съгласие по т. 4 и т. 5 от дневния ред на общото събрание)
7. Друго /следва да се опише/.

Заявлението се подава в Деловодството на Община Перник (партерен етаж) от 8,30 часа до 16,30 часа всеки работен ден.

След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква от СС да бъдат предоставени.

В процеса на оценката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски, могат да бъдат изисквани допълнителна информация документи и/или липсващи документи.
Само СС подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, отговарящи на изискванията на програмата ще получат положителна оценка.

III. Покана на одобрените СС за сключване на договори.
Получилите положителна оценка ще бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, ще бъдат уведомени писмено за причините. Допуска се повторно подаване на Заявление в рамките на програмата и преди обявяване изчерпване на ресурса за финансова помощ.

СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да сключат договор по образец Приложение №10.
При необходимост се прилага и Декларация – Приложение № 1 към договора между общината и СС /Декларация за минимални и държавни помощи/.

IV. Подписване на договор за целево финансиране.
След сключване на договора между общината и СС, общината от името на СС сключва договор за целево финансиране с ББР и областния управител по образец Приложение №11.

V.Общи дейности по условията и реда на ЗОП
1. Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ.
2. Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
3. Изготвяне на технически/работни проекти и осъществяване на авторски надзор.
4. Изпълнение на СМР.
5. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, ако се изискват.
6. Упражняване на инвеститорски контрол.

ПМС № 23/4.02.2016 г.
Таблица с референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (към дата 25.01.2016 г.)

Методически указания – октомври 2015г.
Всички документи – октомври 2015г.
Презентация

Постановление 282 от 19.10.2015г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)

За въпроси, мнения и коментари: e-mail: sanirane@mrrb.government.bg

Екип към проекта от Община Перник:
Ръководител – инж.Владислав Караилиев
Координатор – Денислав Захариев
Членове –
Експерт „Строителство, инфраструктура и екология” – инж.Богомил Алексов
Експерт „Строителство и инфраструктура” – инж.Боянка Туджарова
Експерт „Инвест. проектиране и у-во на територията”– арх.Димитър Коев
Експерт „Финанси”/”Счетоводство” – Кирчо Маринковски
Експерт отдел „Правен” – ст.юк.Елка Савова
Експерт „Публичен регистър на СС” – Десислава Лозанова
Експерт “Информационни технологии” – инж.Симеон Симеонов

etaj22

Регистър на сдруженията на собствениците регистрирани във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Регистър на сдруженията на собствениците подали Заявление за интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Списък на фирмите и обектите за извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Перник – 2016г.

Списък на фирмите и обектите за извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Перник за установяване на техническите им характеристики – 2016г.

Списък на фирмите и обектите за извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Перник – 2015г.

Списък на фирмите и обектите за извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Перник за установяване на техническите им характеристики – 2015г.

Вашият коментар