Младежки дейности

Консултативен съвет за младежка политика към Кмета на Община Перник
Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на Община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени организации с равни права и възможности за участие.

Младежкият сектор в община Перник е съставен от разнородни по дейност организации – ученически, студентски, неправителствени, доброволчески, политически. Организации, занимаващи се с превенция, здравеопазване, образование, социални дейности и спорт, култура и др. Всички те имат различен профил на дейност но, една обща цел – развитие на капацитета на младите хора в град Перник и подобряване на обстановката за развитието и реализацията им.

Всяка организация има собствени средства за постигане на тези цели, но същевременно с това се работи върху изграждането на канали за комуникация и координация в дейностите им, както и в сътрудничеството с местните и национални власти. През последните години се постигна изключително много в тази насока благодарение на общите усилия на неправителствения и граждански сектор в града посредством Консултативния съвет по младежка политика към кмета на град Перник.

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 г.


Годишен план КСМП 2016 гогина.

Общински план за младежта 2016 гогина.


Отчет на КСМП за реализирани дейности 2015 гогина по приоритети.

Отчет на КСМП за реализирани дейности 2015 гогина.


Отчет за реализираните дейности в изпълнение Годишния план за дейността на КСМП през 2014 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015г.


Отчет за реализираните дейности в изпълнение Годишния план за дейността на КСМП през 2013 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2014г.

Анелия Маркова

експерт

Община Перник

адрес: Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ 1А

тел.: 0882 89 89 19

e-mail: rabakova@mail.bg

Йоана Йорданова – Сойка

младежки медитор

тел.: 0898 88 58 17

e-mail: ksmp.pernik@gmail.com
������ � Svejo