инж. Серги Аврамов – от 1 март 1966 до 5 юли 1971 г.

Председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет от 1 март 1966 до 5 юли 1971 г.

През двата мандата са построени 1 225 апартамента. Увеличаването на жилищното строителство се дължи на пуснатата в експлоатация през 1967 г. линия за производство на едроплощни панели. С ускорени темпове се изгражда топлофикационната мрежа, като ежегодно се топлофицират около 1 000 апартаменти. Завършено е изграждането на предвидената в градоустройствения план водопроводна мрежа и са изградени 40 000 м. от канализационната мрежа. Положени са 546 781 кв. м улични и тротоарни настилки, което е със 114 261 кв. м повече от изградените настилки до 1966 г. Започва изграждането на вътрешноградска магистрала, която да облекчи транспортната връзка на кварталите “Мошино” и “Ленин” с централната градска част.

За подобряване битовите условия на населението се монтират пречиствателни филтри в ТЕЦ “Република”, а котлите на ТЕЦ “Перник” се реконструират за мазутно гориво.

Развива се вътрешноградския транспорт. Броя на автобусните маршрути е увеличен на 22, разписанието е сведено до разлика от 10 минути. Построени са две нови училищни сгради с общо 50 класни стаи. За първи път в ХI основно училище е въведена полуинтернатна форма на обучение.

Извършена е голяма част от оформянето на централната градска част. През 1968 г. е открит Градския универсален магазин, през 1967 г. започва изграждането на Дом на съветите, Дом на профсъюзите, Младежки дом и представителен хотел. Оформено е кръстовище и е подобрена транспортната схема на мястото на разрушените Градски хали, всички централни улици са асфалтирани.

През 1967, 1969 и 1971 г. са проведени II, III и IV Национален фестивал на сурвакарските и кукерските игри.

През 1969 г. е пуснат в експлоатация Завода за специални стоманени профили “Бл. Попов” и е завършена сградата на печатницата, а през 1970 г. Завод за голямогабаритни металорежещи машини.

През 1970 г. населението на града е 87 520 души /45 990 мъже и 41 536 жени/.������ � Svejo