Комплексно административно обслужване

Същност на комплексното административно обслужване /КАО/

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи – първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

-предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;

-повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;

-намаляване на административната тежест;

-намаляване на възможностите за корупционни практики.

 

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

  • Събиране на данни по служебен път;
  • Еднократно събиране на данни;
  • Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;
  • Автоматизиране на процесите;

 

Заявление за КАО /Образец/ – изтеглете тук

Протокол за устно заявена услуга /Образец/ – изтеглете тук������ � Svejo