Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00


В Община Перник се проведе форум и работна среща на заинтересованите лица и експерти по изработката на Подробен устройствен план (ПУП) на индустриална зона „Перник – Изток” по проект „Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTinA” изпълняван по Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 година по цел „Европейско териториално сътрудничество”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.

Проект ReTIn А, по който партньор е община Перник е с общ бюджет 3 327 500 евро.

Бюджетът само на община Перник е 275 800 евро, от който 15% е национално съфинансиране от МРРБ.

Водеща организация по проекта е Унгария, Община Чепел – район на Будапеща, а партньори са:

 • Италия – община Ферара
 • Италия – Център за регионално развитие
 • Словения – Университет „Марибор”
 • Словакия – община Кошице
 • Гърпция – община Комотини
 • Гърция – община Таврос
 • Румъния – община Иаш
 • Ръмъния – община Галати
 • България – община Перник

Проектната идея е чрез обединяване усилията на община Перник и малките и средни предприятия, които са създадени след финализираната приватизация на металургичния завод „Стомана” да се изгражди бизнес парк „Перник-Изток”.

В работната среща взеха участие Кметът и заместник-кметовете на общината, представители на „Национален център за териториално развитие” към МРРБ, Пернишката търговско-промишлена палата, Регионален бизнес център за насърчаване на балък и среден бизнес, гр. Перник, екипа за управление на проекта, екип от експерти, които ще изработят Подробен устройствен план /ПУП/, представители на Дирекция „Устройство на територията” и отдел „Градоустройство” в община Перник, собственици на фирми, намиращи се в индустриална зона „Перник – Изток” между които „Стомана индъстри” АД, „Адомит” ООД, „Леми Трафо” ООД, „Колхида метал”, „Кльокнер метал” АД и журналисти от регионални и национални медии.

Основните въпроси, които бяха разгледани, са свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

Присъстващите бяха запознати с резултатите, изводите и препоръките от проведеното „Изследване на нуждите на инвеститорите в Община Перник”:

 • По-добро познаване на ролите и отговорности на всеки от участниците в проектите на Публично – частно партньорство /ПЧП/, в това число законово регламентираните възможности (наредба за ПЧП на общината);
 • Систематизиране на цялата налична информация засягаща ПЧП в общината и представянето и пред бизнеса, както и за вече осъществени ПЧП;
 • Осигуряване на по – прозрачна и ясна информация, особено за предстоящи инициативи и дейности, в които би могъл да вземе участие бизнеса;
 • Редовно участие на бизнеса в процеса на планиране и вземане на решения (срещи с браншови организации);
 • Най-важни условия за участие на фирмите в ПЧП са: прозрачност и яснота при провеждане процедурите по ЗОП и подобряване на нормативната уредба за ПЧП;
 • Ключовият критерий при решение за прилагане на ПЧП трябва да бъде ценовата ефективност, като се показва финансовата себестойност, сравнена с традиционния метод на предоставяне на услуга, отговаряща на публичните цели;
 • Поддържане на по-тясна връзка между образованието и бизнеса с оглед решаването на общи проблеми и участие в ПЧП (създаване на база данни);
 • Създаването на модерен индустриален парк в град Перник ще окаже своята положителна роля за привличането на редица свежи инвестиции (пример Русе, Севлиево и др.), което пък ще доведе до повишаване на доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението
 • Акцент в срещата беше поставен върху възможноситите, които предоставя гр. Перник за инвестиции.

Беше представен експертният екип, който ще разработва Подробния устройствен план /ПУП/ на индустриалната зона. Същият представи презентация за бъдещите си действия.

Дискусията обхвана проблеми, свързани с дейността на бизнеса и такива, имащи конкретно отношение към подготовката и разработването на ПУП.

Официалната част на мероприятието завърши с пресконференция на екипа с журналистите от местни и национални медии, на която бяха дадени отговори на конкретни въпроси свързани с изпълнението на проекта.

На всички участници в срещата бяха раздадени информационни материали за проекта.

Разговорите продължиха на чаша вино, поднесено от екипа по проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОГРАМА

В МЕДИИТЕ 1

В МЕДИИТЕ 2

Вашият коментар