Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Община Перник стартира нов прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет “Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020.

Обновяването на многофамилни жилищни сгради ще се финансира от недоговорения ресурс по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет “Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020.

За включване в настоящото проектно предложение могат да кандидатстват сдружения на собственици на:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

На 26.03.2019 г. и на 02.04.2019 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на община Перник ще се проведат информационни срещи за представяне на новите възможности за кандидатстване и подаване на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет “Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020.

ЗАПОВЕД № 710 ОТ 25.04.2019

ПОКАНА за подаване на заявления 2019г.

Информация за прием на документи 2019г.

ВАЖНО !!! ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ !!!

1.Приложение Н –  Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

2.ОПРР 2014-2020 – ОБРАЗЦИ – създаване на СС.

  •  Етап 1 – Регистрация на Сдружение на собствениците (СС)

Приложение_2_Покана_за_свикване_на_ОС_учредяване_на_СС Приложение_3_Протокол_от_залепване_на_покана_учредяване_на_СС
Приложение_4_Протокол_от_ОС_за_учредяване_на_СС Приложение_5_Споразумение_за_създаване_на_СС

3. ОПРР 2014-2020 – ОБРАЗЦИ – подаване на ЗИФП.

  • Етап 2 – Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение_6_Заявление_за интерес
Приложение_7_Справка_за_ССО Приложение_8_Покана_за_свикване_на_ОС_наСС Приложение_9_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_СС Приложение_10_Протокол_от_ОС_на_СС Приложение_11_Договор_СС_Община Приложение_12_Декларация_нечлен_на_СС Приложение_13_Покана_за_свикване_на_ОС_на_собственици_ЕС Приложение_14_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_собственци_ЕС
Приложение_15_Протокол_от_ОС_на_собственици_ЕС

4. Приложение 1 – Условия за минимални помощи (de minimis)

Приложение 1.1
Приложение 1.2
Приложение 1.3
Условия минимални помощи

5. АКТУАЛИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА на подадените заявления по Проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

6.Контролен лист за оценка

Регистър на Сдруженията на собствениците/СС/ подали Заявление за интерес и финансова помощ/ЗИФП/ в Община Перник във връзка с проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ /2014 – 2020/———-2019 ГОДИНА

——————————————————————————————————————

Информация за осъществяване прием на документи за кандидатстване по проект: Енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник
Община Перник стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет “Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020.
Обновяването на многофамилни жилищни сгради ще се финансира по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет “Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020.
В рамките на Програмата се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Заявления за интерес и финансова помощ ще се приемат от датата на публикуване на информацията 15.03.2018 г. до 15.05.2018 г.

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 .Информация за осъществяване прием на документи за кандидатстване по проект: Енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник

ПРОТОКОЛ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ПРОТОКОЛ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА  2-РА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ВАЖНО !!! ОБРАЗЦИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ !!!

Условия за минимални помощи

Приложение 1 – Заявление сдружение

Приложение 2 – Покана за свикване на ОС учредяване на СС

Приложение 3 – Протокол от залепване на покана учредяване на СС

Приложение 4 – Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 5 – Споразумение за създаване на СС

Приложение 6 – Заявление за интерес

Приложение 7 – Справка за ССО

Приложение 8 – Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 9 – Протокол от залепване на покана за ОС на СС

Приложение 10 – Протокол от ОС на СС

Приложение 11 – Договор СС Община

Приложение 12 – Декларация нечлен на СС

Приложение 13 – Покана за свикване на ОС на собственици ЕС

Приложение 14 – Протокол от залепване на покана за ОС на собственци ЕС

Приложение 15 – Протокол от ОС на собственици ЕС

Регистри  на сдруженията на собствениците регистрирани в Община Перник :

Регистър на сдруженията на собствениците регистрирани в Община Перник във връзка с проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Регистър на Сдруженията на собствениците/СС/ подали Заявление за интерес и финансова помощ/ЗИФП/ в Община Перник във връзка с проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Вашият коментар