Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Информация за осъществяване прием на документи за кандидатстване по проект: Енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник
Община Перник стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Обновяването на многофамилни жилищни сгради ще се финансира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
В рамките на Програмата се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Заявления за интерес и финансова помощ ще се приемат от датата на публикуване на информацията 15.03.2018 г. до 15.05.2018 г.

Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 .Информация за осъществяване прием на документи за кандидатстване по проект: Енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник

ПРОТОКОЛ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ВАЖНО !!! ОБРАЗЦИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ !!!

Условия за минимални помощи

Приложение 1 – Заявление сдружение

Приложение 2 – Покана за свикване на ОС учредяване на СС

Приложение 3 – Протокол от залепване на покана учредяване на СС

Приложение 4 – Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение 5 – Споразумение за създаване на СС

Приложение 6 – Заявление за интерес

Приложение 7 – Справка за ССО

Приложение 8 – Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 9 – Протокол от залепване на покана за ОС на СС

Приложение 10 – Протокол от ОС на СС

Приложение 11 – Договор СС Община

Приложение 12 – Декларация нечлен на СС

Приложение 13 – Покана за свикване на ОС на собственици ЕС

Приложение 14 – Протокол от залепване на покана за ОС на собственци ЕС

Приложение 15 – Протокол от ОС на собственици ЕС

Регистри  на сдруженията на собствениците регистрирани в Община Перник :

Регистър на сдруженията на собствениците регистрирани в Община Перник във връзка с проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Регистър на Сдруженията на собствениците/СС/ подали Заявление за интерес и финансова помощ/ЗИФП/ в Община Перник във връзка с проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020������ � Svejo