Документи
Решение

Община Перник, Област Перник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на квартали 190 и 198 по плана на гр.Перник, кв. “Тева”, като се преномерират, както следва: квартал 190 става квартал 198, а квартал 198 се преномерира в квартал 203.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”-брой 67 от 26.08.2016г., чрез Общински съвет-Перник пред Административния съд-Перник.


Добави в Svejo