Документи
Решение

Община Перник, Област Перник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на квартали 126, 127 и 120 по плана на с.Рударци, като:
1.С план за регулация се прокарват улици с осови точки /ОТ/ 1712-ОТ 1713 и ОТ 1704-ОТ 1705. Закрива се улица с осови точки /ОТ/ 9710-ОТ 9716, при което квартал 127 се заличава.
Образуват се в квартал 126 нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І-1776, УПИ ІІ-1777, УПИ ІІІ-1778, УПИ ІV-1778, УПИ V-1778, УПИ VІ-1775, УПИ VІІ-1774, УПИ VІІІ-1773, УПИ ХІ-1772, УПИ ХІІ-1773, УПИ ХІІІ-1772, УПИ ХІV-1771, УПИ ХV-1771, УПИ ХVІ-1769 и УПИ ХVІІ “За трафопост”.
Изменя се регулацията на УПИ ХVІ, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ, УПИ ХХ, УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV УПИ ХХVІ, УПИ ХХVІІ и УПИ ХL “За парк” в квартал 120, като се образуват нови УПИ ХVІ-4992, УПИ ХVІІІ-1778, УПИ ХІХ-1759, УПИ ХХ “За парк”, УПИ ХХІІІ-4998, УПИ ХХVІ-1762, 1763, УПИ XLІІ-1761, УПИ XLІІІ-1760 и УПИ XLV-1905.
Изменя се регулацията на СХХV-2329 в квартал 119.
2.С план за застрояване се определя зона на застрояване в новообразуваните урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І-1776, УПИ ІІ-1777, УПИ ІІІ-1778, УПИ ІV-1778, УПИ V-1778, УПИ VІ-1775, УПИ VІІ-1774, УПИ VІІІ-1773, УПИ ХІ-1772, УПИ ХІІ-1773, УПИ ХІІІ-1772, УПИ ХІV-1771, УПИ ХV-1771, УПИ ХVІ-1769 и УПИ ХVІІ “За трафопост” в кв.126 и в УПИ ХVІ-4992, УПИ ХVІІІ-1778, УПИ ХІХ-1759, УПИ ХХ “За парк”, УПИ ХХІІІ-4998, УПИ ХХVІ-1762, 1763, УПИ XLІІ-1761, УПИ XLІІІ-1760 и УПИ XLV-1905 в кв.120 с начин на застрояване-свободно, характер на застрояване за нискоетажно жилищно строителство и устройствена зона /Жм/.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”-брой 66 от 23.08.2016 г., чрез Общински съвет-Перник пред Административния съд-Перник.


Добави в Svejo