Документи
Обявление

ОБЩИНА ПЕРНИК, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с РЕШЕНИЕ №264 от 04. 08. 2016 г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЕРНИК е одобрено техническо задание и е дадено съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект: „БАЗОВА СТАНЦИЯ № 2037” в поземлен имот с идентификатор 55871.502.1994 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.ПЕРНИК, община Перник.
Техническото задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ и Решение № 264 от 04. 08. 2016 г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЕРНИК се намират на 12 етаж, стая 5 в сградата на общинска администрация гр.Перник, пл.„Св. Иван Рилски” № 1А.
Решението на общински съвет Перник не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Добави в Svejo