Документи
Обява

Община Перник, Област Перник на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 233 от 07.07.2016 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от квартали 555 и 557 по регулационния план на гр. Перник, кв.”Караманица, при което:
1. С план за регулация се образуват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VІІ “За производствени, складови и обслужващи дейности” и УПИ ХІІІ в квартал 555, УПИ VІІІ “За производствени, складови и обслужващи дейности”, ІХ “За производствени, складови и обслужващи дейности”, УПИ Х “За производствени, складови и обслужващи дейности”, УПИ ХІ “За производствени, складови и обслужващи дейности”, УПИ ХІІ “За озеленяване”, заличава се УПИ VІ “За трафопост” и се образува нов УПИ VІ “За трафопост” в квартал 557, при което се променя регулацията на УПИ V “За производствени дейности”. Заличава се отреждането “За картинг писта”.
Прокарва са нова задънена улица с осови точки /ОТ/ 90204-ОТ 90210-ОТ 90211-ОТ 90212 -ОТ 90213-ОТ 90214-ОТ 90215-ОТ 90216 .
2. С план за застрояване се определят зони за свободно застрояване в УПИ VІІ “За производствени, складови и обслужващи дейности”, УПИ VІІІ “За производствени, складови и обслужващи дейности”, ІХ “За производствени, складови и обслужващи дейности”, УПИ Х “За производствени, складови и обслужващи дейности” и УПИ ХІ “За производствени, складови и обслужващи дейности” с показатели за средноетажно застрояване и устройствена зона-Предимно производствена /Пп/.
Решение №233 от 07.07.2016г. на Общински съвет-гр.Перник се намира в сградата на общинската администрация: гр.Перник, пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.


Добави в Svejo