Документи
Обява

Община Перник, Област Перник на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 240 от 07.07.2016 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/на на част от квартал 31 по плана на гр. Перник-Гробищен парк, при което:
С план за регулация се изменя уличната регулационна линия на улица с ОТ 98-ОТ 97-ОТ 96-ОТ 95-ОТ 94-ОТ 82-ОТ 81, при което се изменя уличната регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ в квартал 31. Закрива се осова линия с ОТ 97-ОТ 98.
Решение №240 от 07.07.2016г. на Общински съвет-гр.Перник се намира в сградата на общинската администрация: гр.Перник, пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.


Добави в Svejo