Документи
Обява

Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от кв. 54 и кв. 56 по плана на с. Дивотино, община Перник, като:
1. С план за регулация се закрива част от улица с /осови точки/ ОТ 245-ОТ 243. Променя се уличната регулация на улица с осови точки /ОТ/ 243-ОТ 244, при което се променя регулацията на УПИ VІІІ-841 в квартал 54. Създава се нова улица от ОТ 245 с нови ОТ 24302-ОТ 24301, при което се променят вътрешните и улични регулационни линии на УПИ VІІІ-841, УПИ ІХ-861 и УПИ Х-842 в квартал 54 и на УПИ ІІІ-862 и УПИ ІІ-863 в квартал 56.
Променя се бордюрната линия на улица с ОТ 243-ОТ 244. Урегулиран поземлен имот ІХ-861 се преномерира в УПИ Х-861 в квартал 56.
2. С план за застрояване се определя зона за свободно застрояване в УПИ VІІІ-841 и УПИ Х-842 в квартал 54 и УПИ ІІІ-862, УПИ ІІ-263 и УПИ Х-861 в квартал 56, при условията на нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона /Жм/. Потвърждава се съществуващото застрояване в УПИ VІІІ-841 и УПИ Х-842 в квартал 54 и УПИ Х-861 в квартал 56.
В едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”-брой 59 от 29.07.2016 г. на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Проекта се намира в сградата на общинската администрация-гр.Перник, етаж 12, стая 6, сл.тел.№076/684-260.


Добави в Svejo