Документи
Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е
16/СЛУ-2052-2/12.04.2016 г.

ОБЩИНА ПЕРНИК, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с РЕШЕНИЕ №237 от 07. 07. 2016 г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЕРНИК е одобрено техническо задание и е дадено съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект: „БАЗОВА СТАНЦИЯ 2229” за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура” в поземлен имот №051046 по КВС на землище с. ДИВОТИНО община Перник
Техническото задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ и Решение № 237 от 07. 07. 2016 г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЕРНИК се намират на 12 етаж, стая 5 на общинска администрация Перник, пл.„Св. Иван Рилски” № 1А.
Решението на общински съвет Перник не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Добави в Svejo