Документи
Обявление

16/СЛУ-4812/09.06.2016 г.
Община Перник, на основание чл.128, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план–парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе и сервитут на обект: Водопроводно отклонение Ф90мм за захранване на поземлен имот /ПИ/012003, в землището на с. ДРАГИЧЕВО, община Перник, по искане на „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София, бул.„Ситняково” № 48, Сердика офиси, етаж 8.
Проектът за ПУП-ПП е в обхват от улица с о.т.225 – 224 - 223, УПИ Х-2015, кв. 43, ПИ № 522- полски път до границите на ПИ 012003, с. ДРАГИЧЕВО, община Перник.
Проектът за ПУП-ПП е обявен в „Държавен вестник” бр. 52 от 08. 07. 2016 г.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, считано до 08. 08. 2016 г. заинтересованите могат да разгледат проекта в стая №5, етаж 12, сградата на община Перник и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.Добави в Svejo