Документи
Обява

Община Перник, Област Перник на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 170 от Протокол № 6 от 10.05.2016г. на Общински съвет-Перник, че е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на на част на квартали 50 /9050/, 115 и 151а /9151/ по плана на гр. Перник, кв.”Могиличе”, като:
1. С план за регулация се променя трасето на улици с ОТ 119-ОТ 11901-ОТ 11902 и ОТ 118-ОТ 120 и се поставят в съответствие с трасето на изградената на място улица с бордюри и асфалт при което се изменя регулацията на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І-509.328, УПИ ІІ-4410 и УПИ ІІІ-3740, 4411 в кв.115, УПИ ІІ- Парк “Христо Ботев” в кв.151а /9151/ и УПИ І “За училище” в кв.50 /9050/.
2. С план за застрояване се потвърждават изградените сгради в УПИ І-509.328, УПИ ІІ-4410 и УПИ ІІІ-3740, 4411 в кв.115 и се определят зони за застрояване с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм.
Решение № 170 от Протокол № 6 от 10.05.2016г. на Общински съвет-гр.Перник се намират в сградата на общинската администрация гр.Перник, пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.


Добави в Svejo