Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (558163)
Възложител: Община Перник
Получен на: 02-09-2013
Преписка: 00589-2013-0026 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на информация и публичност на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на информация и публичност на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник\"За изпълнение на дейност „Информация и публичност” изпълнителят трябва да изпълни както следва: - Организиране на 2 /две/ официални церемонии – първа копка и официално откриване на обекта; - Организиране на 4 /четири/ публични събития във връзка с предоставяне на информация относно постигнатия напредък при изпълнението на проекта, на които ще бъдат поканени както местни, така и национални медии; - Поставяне на 3 /три/ информационни билборда по време на изпълнението на проекта, които до 1 седмица след неговото приключване ще бъдат заменени с постоянни обяснителни табели съобразно изискванията, произтичащи от Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент на Комисията 1828/2006. Билбордовете ще съдържат наименованието на проекта, стойността, информация за европейското и националното съфинансиране, начална и крайна дата на изпълнение. Целта е задължително да бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет. - Монтиране на 1/една/ информационна табела с размери 70 х 50 см до 1 месец след сключване на договора за БФП за проекта в подходящо помещение в сградата на Община Перник, информиращ широката общественост за приноса на ЕС и на българската държава за подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура на територията на Общината. - Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на Община Перник и в национални и местни медии. - Отпечатване на информационни материали (1000 бр. брошури, листовки, информационни бюлетини), разясняващи целите и дейностите на настоящия проект, които да бъдат достъпни за обществото от сградата на Общината; - Поставяне на 50 /петдесет/ бр. информационни стикери върху техника и/или оборудване, предназначено за постоянно инсталиране във връзка с изпълнението на проекта или в резултат на него. - Разработване на промоционален филм, който дава информация за проекта, програмата и характера на приноса на ЕС. Филмът ще предостави още снимки на обекта преди, по време и след реализация на проекта. Предвидените мерки за информация и публичност са изцяло съобразени по вид и количество с определените в Насоките за информация и публичност минимални изисквания.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2013 16:30


Добави в Svejo