Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (555509)
Възложител: Община Перник
Получен на: 15-08-2013
Преписка: 00589-2013-0022 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “ Избор на оператор на обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа с национално покритие за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM за нуждите на Община Перник”
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчката включва предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Перник, след подаване на заявка от страна на Възложителя, за конкретен брой SIM-карти. SIM-картите ще бъдат на корпоративен план , съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в корпоративната група.Поръчката включва осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM и UMTS, както следва: - провеждане на разговори между абонати в група; провеждане на разговори в мрежата на доставчика; провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи;провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи; провеждане на международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани мрежи; провеждане на разговори в роуминг; услуга за кратки съобщения (SMS);осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп; активиране и деактивиране на услуга гласова поща; възможност за преносимост на съществуващите мобилни номера; възможност за временно спиране на достъпа до мрежата на СИМ карта;възможност за безплатно получаване на изгубен PUK-код;осигуряване на безплатни повиквания към национални номера за достъп до спешни повиквания – 150, 160, 166 и към единния европейски номер за спешни повиквания – 112 и др.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2013 16:30


Добави в Svejo