Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (555402)
Възложител: Община Перник
Получен на: 14-08-2013
Преписка: 00589-2013-0021 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител на СМР в рамките на проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”
Описание: Обществената поръчка е част от проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”. Настоящата дейност има пряко отношение към постигането на общата и специфичните цели на проектното предложение Дейността предвижда извършване СМР за основния обект на интервенция. Тази дейност ще бъде извършена и при финансиране на допълнителен обект от подобектите. Очаквани резултати: изградени и възстановени зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, поставени пейки, беседки, възстановени чешми и фонтани, изградени естетически композиции, изградени поливни системи, както и поставено градинско обзавеждане; реконструирани и рехабилитирани пешеходни алеи, тротоари и пешеходни зони, изградени велоалеи, изградени спортни площадки в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно /безплатно/ ползване от жителите на град Перник; въведено енергоспестяващо улично осветление; създадена достъпна архитектурна среда за хората в неравностойно положение.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/10/2013 16:30


Добави в Svejo