Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (555400)
Възложител: Община Перник
Получен на: 14-08-2013
Преписка: 00589-2013-0020 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ”Избор на изпълнител за Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на ВиК мрежата в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ - гр. Перник” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на ВиК мрежата в гр.Перник в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ - гр. Перник” Обособена позиция 2: Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на ВиК мрежата в кварталите Рудничар и Бела вода на гр.Перник в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ - гр. Перник”
Описание: ”Избор на изпълнител за Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на ВиК мрежата в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ - гр. Перник” Определеният изпълнител трябва да извърши работно проектиране. Разширение и рехабилитация на канализационна мрежа, Реконструкция и рехабилитация на главни канализационни колектори – 3,900 км; Изграждане на нови главни канализационни колектори – 9,110 км; Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа – 19,723 км; Изграждане на второстепенна канализационна мрежа – 27,587 км; Реконструкция и рехабилитация на сградни канализационни отклонения – 10,850 км (1550 броя); Изграждане на нови сградни канализационни отклонения – 12,789 км (1827 броя); Ревизионни и събирателни шахти, Улични оттоци /Дъждоприемни шахти/, Дъждопреливници. Дюкери. Преминавания с мост – канал. Преминаване под деретата. Седемнадесет са на брой деретата в гр.Перник и едно дере в кв.Бела вода. Зауствания в р.Струма и деретата. Преминаване под ж.п. линии - пресичат на шест места ж.п. линии. Помпена станция. Подколекторен дренаж . Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа. Реконструкция на главни водопроводи– 6,545 км, Второстепенна водопроводна мрежа – 48,542 км; Реконструкция и рехабилитация на сградни водопроводни отклонения – 19,831 км (2833бр.); Всички улични водопроводи от етернитови, стоманени и поцинковани тръби ще се подменят с полиетиленови тръби висока плътност, тип 100, PN 1.0Мра S8/SDR17. За връзките са предвидени съответните фасонни части и арматури. Сградните отклонения ще се изпълнят от PEHD-100 S6.3/SDR13.6 PN1.25MPa с диаметър 32мм или 63мм. Предвиждат се водовземни скоби, тротоарни спирателни кранове и необходимите фасонни части. - В рамките на поръчката е предвидено осъществяването на авторски надзор. Предметът на поръчката включва и доставката на необходимите материали за реализацията на проекта. ВАЖНО! Участникът следва да изпълни работно проектиране при съобразяване с наличния идеен проект, като при изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани окончателните диаметри, дължини и дълбочина на полагане на тръбните участъци, включително необходимите СКО/Сградни канализационни отклонения/ и СВО/ Сградни водопроводни отклонения / по трасето.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/11/2013 17:00


Добави в Svejo