Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (554550)
Възложител: Община Перник
Получен на: 08-08-2013
Преписка: 00589-2013-0019 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 4.1. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”
Описание: Обществената поръчка е част от проект на Община Перник “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 – 2013”. В съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”. Целта на тази дейност е да се гарантира качеството на предвидените строително-ремонтни дейности, безопасността на строежите. Строителният надзор ще бъде изпълняван съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и включва: откриването на строителната площадка; заверка на заповедни книги; подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; издаване на предписания и заповеди. изготвяне на доклад за държавна приемателна комисия и въвеждане на обектите в експлоатация. Строителният надзор ще бъде осъществен от избрания в дейност 2 консултант. Изпълнителят, упражняващ строителния надзор ще носи отговорност за: законосъобразно започване на ремонтните дейности, пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строителните работи съгласно изготвените проекти, спазване на условията за безопасност на труда, годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Той ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 на МРРБ за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След приключване на строително-монтажните работи консултантът, упражняващ строителния надзор, ще изготви окончателен доклад до възложителя – Община Перник. Дейността ще се осъществява паралелно с извършването на строително монтажните работи. Тази дейност ще се извършва и за допълнителните подобекти на интервенция след тяхното финансиране. Очаквани резултати: Качествено извършени строително-ремонтни работи. Безопасни строежи. Въведени в експлоатация строежи
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2013 16:30


Добави в Svejo