Документи
Обществена поръчка

Документ: Решение (554065)
Възложител: Община Перник
Получен на: 06-08-2013
Преписка: 00589-2013-0017 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „Осъществяване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията по проект: “Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионална развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” в съответствие с насоките за кандидатстване на УО по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 4.1. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” Авторски надзор следва да бъде осъществен на следните обекти: Обособена позиция 1: „Основен обект на интервенция: УПИ I за ОбНС и озеленяване, кв. 208; УПИ I за озеленяване , кв.206, УПИ ІІ за пешеходна зона, озеленяване и търговия, кв. 211; УПИ VII за кино, жил.стр. и обществено обслужващи дейности, кв. 1; Част от УПИ I Дворец на културата, кафе, аперитив, озеленяване и пешеходна зона , кв. 1; улица от ос.т.9261 до ос.т.1255; улица от ос.т.1190 до ос.т.1260, УПИ I за озеленяване и трафопост, кв.215, ул.Търговска /между ул. Райко Даскалов и ул.Кракра” Обособена позиция 2: „Първи допълнителен обект: УПИ I за озеленяване, кв.241, УПИ III за информационен център, кв.282, Пешеходно направление по бул. „Кракра“ от ос.т. 898 до ос.т. 1015” Обособена позиция 3: „Втори допълнителен обект: Пешеходни направления по: ул.”Струма” от ос.т. 860 до ос.т. 898; ул.”Отец Паисий” от ос.т. 903 до ос.т. 978; бул.”Георги С. Раковски” от ос.т. 861 до ос.т. 833; ул. „Миньор” от ос.т. 898 до ос.т.903; ул.“Бенковска“ от ос.т.957 до ос.т.900; ул.“Княз Александър Батенберг“ от ос.т.949 до ос.т.959” Обособена позиция 4: „Трети допълнителен обект: Реконструкция и модернизация на парк \"Митко Соколов\", кв. Драгановец, кв.6, гр. Перник” Обособена позиция 5: „Четвърти допълнителен обект: Велоалея – ул. „6-ти май”, ул. „1-ви май”, ул. „Ю. Гагарин”, ул. „Ленински проспект” край парк – кв. „Изток” Обособена позиция 6: „Пети допълнителен обект: Благоустрояване на обществени пространства в кв. Селото, гр.Перник - УПИ I, кв. 248; УПИ I, кв. 249; УПИ I, кв. 259; УПИ I, кв. 260; УПИ I, кв. 262; УПИ I, кв. 263; УПИ V, кв. 281” Обособена позиция 7: „Шести допълнителен обект: Благоустрояване на обществени пространства в кв. Иван Вазов, гр.Перник – УПИ VII, кв. 236; УПИ IX, кв.236; УПИ V, кв.243; УПИ I, кв.245; УПИ I, кв. 250; УПИ I, кв. 251; УПИ I, кв. 252; УПИ I, кв. 256; УПИ V, кв. 256; УПИ I, кв. 257; УПИ I, кв. 258; УПИ I, кв. 283” Обособена позиция 8: Седми допълнителен обект: Обновяване на вътрешно квартални пространства и паркоустрояване - кв. 233 УПИ I; кв. 253 УПИ I и УПИ II; УПИ I, кв. 233” Обособена позиция 9: Осми допълнителен обект: Благоустрояване на обществени пространства в кв. Рено, гр. Перник - кв. 231-първи етап; кв. 232-първи етап; УПИ I, кв. 234; УПИ I, кв. 235; кв. 246-първи етап” Обособена позиция 10: „Девети допълнителен обект: Благоустрояване и паркоустройствено решение на Част от Централен градски парк, гр. Перник” Обособена позиция 11: „Десети допълнителен обект: Благоустрояване на обществени пространства в централна градска част, гр. Перник - кв. 222; УПИ I, кв. 225; УПИ I, кв. 226; кв. 227”


Добави в Svejo