Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (552531)
Възложител: Община Перник
Получен на: 26-07-2013
Преписка: 00589-2013-0015 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ”Избор на изпълнител за Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, доставка на машини и съоръжения, обучение на персонал и авторски надзор) на ПСОВ в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ - гр. Перник”
Описание: ”Избор на изпълнител за Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи, доставка на машини и съоръжения, обучение на персонал и авторски надзор) на ПСОВ в рамките на инвестиционен проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ - гр. Перник” Реконструкция на ПСОВ Площадката на ПСОВ се намира югозападно от гр. Перник (на около 5 км) в землището на гр. Батановци. Теренът има площ от 115 дка и представлява необработваема земя на кота 650 - 654 м. Отстоянието на пречиствателната станция до най-близкият жилищен квартал на гр. Батановци е над 500 м. Разстоянието до р. Струма е 50 м. Площадката е разположена на необходимото разстояние от града, съгласно Норми за проектиране на канализационни системи от 1990 год. Приложение №8 към чл.126 за минимални санитарно-защитени зони при пречиствателни станции за отпадъчни води – табл. 8.1. На терена, определен за площадка на ПСОВ са извършени геодезични заснемания на площадката, направени са необходими за хидроложки и хидравлични изчисления. Определеният изпълнител трябва да извърши работно проектиране. При реконструкцията на ПСОВ са предвидени следните дейности: А. ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА: Преливник на входа - нов Груб чакълозадържател - нов Резервоар (приемна камера) за септични води - нов Сграда решетки — (ремонт и дооборудване) • Груби решетки • Фини решетки Предвиден е ремонт на сградата - покрив, стени, вентилация. Аериран пясъкомаслозадържател - (ремонт) Дебитомер на входа - (нов) Разпределително устройство към ПРУ — (ново) Първични радиални утаители 2 бр. — (ремонт и преоборудване) ПС за Първични утайки. (ремонт и преоборудване) Селектор към биобасейни и ПС за РАУ — (реконструкция и преоборудване на 1бр. ПРУ) Реагентно стопанство за дефосфатизация — (ново) Биобасейни (реконструкция на 4 бр. съществуващи) Въздуходувна сграда (съществуваща — преоборудване) Разпределително устройство към ВРУ. (ново) Вторични радиални утаители (3 бр. нови) Дебитомер на изхода - (нов) UV дезинфекция - (нова) Б. ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ ПС за РАУ и ИАУ (нова) Шахта за плаващи при ВРУ — (нови) Утайкоуплътнител за ИАУ — (нов) Разпределителна и събирателна камера към аеробни стабилизатори (нова) Аеробни стабилизатори (преоборудване на същ. 3бр. ВРУ) Утайкоуплътнител за стабилизирана утайка (нов) Силоз за утайки Обезводняване на утайки с шнекова преса Изсушителни полета. Ремонт и преоборудване на ПС за вътрешни води от площадката на ПСОВ Технологични комуникации на площадката • Площадкови пътища и вертикална планировка • Охранителна ограда Защита от заливане на площадката - След доставка и монтаж на необходимите машини и оборудване изпълнителят ще извърши обучение на персонала. - В рамките на поръчката е предвидено осъществяването на авторски надзор. ВАЖНО ! Участникът следва да изпълни работно проектиране при условия: наличния идеен проект е индикативен, да спазва одобрената технологична схема и параметри на вход и изход на ПСОВ, като при изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани конкретните параметри по производствени сгради, отделни съоръжения и елементи на технологичното оборудване. Предметът на поръчката включва и доставката на необходимите материали за реализацията на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/10/2013 17:00


Добави в Svejo