Документи
Обществена поръчка

Документ: Решение (551838)
Възложител: Община Перник
Получен на: 23-07-2013
Преписка: 00589-2013-0014 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Доставка на гориво -бензин А95Н и дизелово моторно гориво 10 ppm Е5за нуждите на служебните автомобили на Община Перник. Изискванията за качеството на течното гориво да отговарят на “Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол” /изм.“ДВ” бр. 103 от 28.12.2012 г./, на Българския държавен стандарт и ЗТИП. Прогнозно количество за различните горива е както следва: - автомобилен бензин А 95Н - 24 000 литра - дизелово моторно гориво 10ppm E5 - 24 000 литри Срока на договора е за 2 /две/ календарни години, до изчерпване на договорените количества или до достигане на общата прогнозна стойност на доставките , в зависимост от това кое от събитията настъпи по-рано. Местонахождение и доставка: Франко бензино-колонка на територията на град Перник, област Перник и гр. София. Зареждането на автомобилите се извършва веднага с карти за безналично плащане (Fleet) според измервателното устройство и показанията на бензиноколонка. Документация на стоката: декларация за съответствие на качеството на течните горива.


Добави в Svejo