Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (548308)
Възложител: Община Перник
Получен на: 02-07-2013
Преписка: 00589-2013-0011 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Извършване на Дейност Одит по две обособени позиции: първа обособена позиция Дейност Одит по проект “Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост \"Кракра Пернишки\" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/043, Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР) и втора обособена позиция Дейност „Одит по проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие и актуализация на ПУП “, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/027, Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР).
Описание: Избор на изпълнител за извършване на дейност Одит по две обособени позиции: първа обособена позиция Дейност Одит по проект “Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост \"Кракра Пернишки\" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/043, Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР) и втора обособена позиция Дейност Одит по проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие и актуализация на ПУП “, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/027, Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР). Във връзка с изпълнението на дейностите включени в предмета на обществената поръчка ще се прилагат \"Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма \"Регионално развитие 2007-2013 г.\" и съдържанието на Доклад за фактически констатации със съдържанието на които могат да се запознаят на www.bgregio.eu.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/08/2013 16:30


Добави в Svejo