Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (509041)
Възложител: Община Перник
Получен на: 14-11-2012
Преписка: 00589-2012-0030 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: \"Текущо поддържане на общински озеленени площи по две обособени позиции”: • Обособена позиция № 1 - Район І - Централна градска част /ЦГЧ/ • Обособена позиция № 2 – Район ІІ - кв. \"Проучване\" и кв. \"Твърди ливади\"
Описание: Предмета на настоящата открита процедура е: \"Текущо поддържане на общински озеленени площи по две обособени позиции”,както следва: • Обособена позиция № 1 - Район І - Централна градска част /ЦГЧ/ • Обособена позиция № 2 – Район ІІ - кв. \"Проучване\" и кв. \"Твърди ливади\" Описание на дейностите: 1. Oсновни функционални категории озеленени площи в местата за широко обществено ползуване по райони, подлежащи на текущо поддържане са: паркове, градини, линейни обекти, озеленени площи в междублокови пространства, площадни пространства, крайречни озеленени площи и свързаните с тях декоративни архитектурни елементи. 2. Текущото поддържане на озеленените площи включва: 2.1. Отглеждане на растителността и тревните площи - окопаване, поливане, косене, резитби, кастрене и др. 2.2. Поддържане на чистотата на алейната мрежа, парковите пространства и тревните площи- оборка, метене, миене, почистване на съоръжения, сезонно събиране на листа , снегопочистване и др. 3. Повтаряемостта на провежданите мероприятия се определят в съответствие с категорията на озеленените площи, както и с тяхното представително значение, съгласно количествената сметка, която е неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/12/2012 16:00


Добави в Svejo