Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (ЕС) (484260)
Възложител: Община Перник
Получен на: 23-05-2012
Преписка: 00589-2012-0008 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите относно проектите за „Завод за сепариране и компостиране на БО – регион Перник” и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обекти „Строителство на Депо за БО – регион Перник и „Завод за сепариране и компостиране на БО – регион Перник
Описание: Осъществяване на строителен надзор на строителството на Депо за БО - регион Перник и Завод за сепариране и компостиране на депо за БО - регион Перник, включващ следните дейности: Осъществяване на контрол за съответствие на проектирането и изпълнението на обектите с условията на съответните договори и действащите нормативни актове; Осъществяване на контрол за спазване на българското законодателство в областта на строителството и на безопасността на труда, както и по отношение на докладите и молбите за разрешителни, които също следва да бъдат изготвяни в съответствие с действащите нормативни актове; Изготвяне на ежедневни, ежеседмични и месечни системи за докладване на изпълнението на договорите по „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” Изготвяне и изпълнение на система за осигуряване на качество на съоръжения и материали, използвани по време на строителството, съвместно с изпълнителите, където е необходимо; Изготвяне на доклади за напредък, както и други доклади, когато е необходимо;
Документация за участие може да се получи до: 12-06-2012


Добави в Svejo