Декларация за определяне на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване според количеството на битовите отпадъци на лицата по чл.20, ал.1, т.2, б.а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови отпадъци

ПРИЛОЖЕНИЕ №3������ � Svejo