Деловодство

 В отдела се извършват дейностите: приемане, регистриране, експедиране, текущо запазване на документите, информация, консултация и обработка на готови документи.

Всички служебни документи и заявления на граждани се приемат и предават чрез отдел  “Информационно и административно обслужване”.

Всеки ден се получава служебна кореспонденция от „Български пощи” АД.

Организацията на документооборота се извършва с програмна система “АКСТЪР ОФИС “, която позволява автоматизиране на процесите на завеждане, възлагане, отчитане и контрол на изпълнението на задачите.

Таксуването на подлежащи на такси услуги се извършва в Центъра за Информационно и административно обслужване.

В отдел “Информационно и административно обслужване” се извършва регистрация на постъпилите писмени жалби, устни жалби, сигнали, предложения и мнения на граждани, записване за приемен ден на кмета на Община Перник и ресорните зам. кметове,  архивиране на приключените жалби. Служител на отдела присъства на приемния ден на кмета и регистрира възложените задачи.

Съхраняването на документите в рамките на текущата и предходната година се извършва в отдела.������ � Svejo