Административни услуги  Местни данъци и такси

1998 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2013 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2071 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

2091 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

2124 ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

2125 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

2126  ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА

2131 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

2393 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ

2395 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

2396 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО

2397 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ������ � Svejo