Административни услуги Контрол по строителството

1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2023 Съгласуване на идейни проекти

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064 Издаване на заповед за осигуряване на достъп до недвижим имот

2083 Издаване на скица-виза за проучване и проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи

2112 Издаване на разрешение за строеж

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2667 Одобряване на ПУСО и или ПБЗ

Други документи

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Заповед за смяна на титуляр в РС или УВ

Подписване на актове и протоколи по чл. 170, ал. 2 от ЗУТ

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Удостоверение, че строежът не подлежи на въвеждане в експлоатация § 6

 ������ � Svejo