2118 ВПИСВАНЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ РЕГИСТЪР

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
  • Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
  • Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
  • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението;
  • Покана за общо събрание на собствениците.
  • Протокол от залепване на поканата.

Такса и срок за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно – 14 дни.

Заявление /Образец/ – натиснете тук

Информация за услугата – натиснете тук

Вашият коментар