2095 СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2095 СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Актуална скица на имота;
  • Документ за собственост на имота;
  • Платена такса за административната услуга.

Такса и срок за предоставяне на административната услуга:

  • 20,20лв. (двадесет лева и двадесет стотинки)
  • 1 месец

Заявление /Образец/ – натиснете тук

Информация за услугата – натиснете тук������ � Svejo