2078 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2078 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Актуална скица на имота;
  • Документ за собственост на имота;
  • Платена такса за административната услуга.

Такса и срок за предоставяне на административната услуга:

  • 14,80лв. (четиринадесет лева и осемдесет стотинки)
  • Срок 1 месец

Заявление /Образец/ – натиснете тук

Информация за услугата – натиснете тук������ � Svejo